Open fondsen

Meest verkocht: top 3

Dit zijn de compartimenten die in 2015 het meest verkochte zijn onder de open fondsen die door AXA Bank gecommercialiseerd worden. Geïnteresseerd? Uw AXA Bankagent helpt u graag verder.

*Open fondsen zijn compartimenten van collectieve beleggingsfondsen zonder vervaldag.

Meer details

Onder de open fondsen die door AXA Bank gecommercialiseerd worden, zijn dit de 3 compartimenten die in 2015 het meest verkocht zijn. Uw AXA Bankagent kan u ook informatie geven over andere fondsen in ons gamma.


AXA World Funds Global High Yield Bonds

AXA World Funds Optimal Income

AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities

 Beleggingspolitiek Actief beheer om de opportuniteiten te benutten van de internationale markt van hoogrentende bedrijfsobligaties Actief en discretionair beheer om de opportuniteiten te benutten op de Europese aandelen- en obligatiemarkten Actief beheer om beleggingsopportuniteiten in de gereguleerde Europese vastgoedmarkten te benutten
  Het compartiment belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties met een vaste of variabele rentevoet die vooral uitgegeven worden door Amerikaanse en Europese private bedrijven Het compartiment belegt in een serie aandelen (ook aandelen met hoog dividenden) en vastrentende effecten van staten en bedrijven die in Europese landen zijn gevestigd of genoteerd Het compartiment investeert permanent minstens twee derde in overdraagbare aandelen uitgegeven door ondernemingen die actief zijn op de onroerend goed markt, gevestigd of waarvan het grootste deel van de economische activiteiten worden uitgeoefend in Europa
Belangrijkste voordelen Eenvoudige toegang tot een hoogrentende obligaties wereldwijd Risicospreiding door belegging in meerdere activaklassen in verschillende Europese landen en sectoren Eenvoudige toegang tot de genoteerde Europese onroerend goed markt  
  Strenge selectie van de effecten Selectie van top kwaliteit Europese aandelen Strenge selectie

Optimale diversificatie Proactieve en dynamische aandelen- en obligatietoewijzing

Optimale diversificatie

  Actief beheer            Beperkte volatiliteit Actief beheer
  Bekwaamheid van ervaren beheerders 
Belangrijkste risico's Geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming
  Kredietrisico: risico doordat de emittenten van de schuldinstrumenten in het fonds in gebreke zouden blijven of hun kredietkwaliteit achteruit zouden zien gaan, waardoor de vereffeningswaarde zou afnemen
  Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het subfonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek
  Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationele risico's en risico in relatie tot onderliggende activa. Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van marktbewegingen op het subfonds kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies
  Liquiditeitsrisico: onder bepaalde markt-omstandigheden kans op een geringe liquiditeit waardoor het subfonds zijn activa geheel of gedeeltelijk mogelijk moeilijk kan waarderen, kopen of verkopen, met als gevolg een potentiële impact op de intrinsieke waarde Risico van beleggingen in hedgefondsen: een beperkt deel van de activa van het betreffende subfonds (max. 10%) mag belegd worden in fondsen met een alternatieve beleggings-strategie. Beleggingen in dergelijke alternatieve fondsen houden enkele specifieke risico's in, onder meer in verband met de waardering van de activa van dergelijke fondsen en de lage liquiditeit ervan
Liquiditeitsrisico: onder bepaalde markt-omstandigheden kans op een geringe liquiditeit waardoor het subfonds zijn activa geheel of gedeeltelijk mogelijk moeilijk kan waarderen, kopen of verkopen, met als gevolg een potentiële impact op de intrinsieke waarde
  Operationeel risico: het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien / /
Rechtsvorm
Compartiment van de BEVEK naar Luxemburgs recht AXA World Funds
Activaklasse * Obligaties Gemengd Aandelen
Beleggingshorizon Minimum 7 jaar Minimum 6 jaar Minimum 8 jaar
Duurtijd Onbepaald Onbepaald Onbepaald
Risicoklasse
  De risicoklasse wordt berekend op basis van de historische prestaties en vormt niet noodzakelijk een betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De aangegeven risicoklasse is niet gewaarborgd en kan evolueren met de tijd. De bijgewerkte risicoklasse kan worden geraadpleegd op de meest recente versie van het document met essentiële beleggersinformatie (KIID). De zwakste categorie staat niet gelijk aan risicoloos.
Raadpleeg de productfiche, KIID, prospectus*, periodieke verslagen en netto-inventariswaarden ProspectusPDF
HalfjaarverslagPDF
JaarverslagPDF
KIIDPDF
ProspectusPDF
HalfjaarverslagPDF
JaarverslagPDF
KIIDPDF
ProspectusPDF
HalfjaarverslagPDF
JaarverslagPDF
KIIDPDF

* De activaklasse van een fonds geeft aan in welk type activa het fonds in kwestie vooral investeert.

* Documenten alleen beschikbaar in het Frans.

U kunt de recentste NIW raadplegen via de website van BEAMA.

Financiële dienst: AXA Bank Belgium nv. Prospectus, KIID en periodieke verslagen zijn daar gratis verkrijgbaar.

Minimuminleg varieert naargelang van het compartiment. Voor de drie fondsen hierboven gaat het om 1 deelbewijs.     

KOSTEN EN TAKSEN

Instapkosten bedragen 1% bij intekening via homebanking en 2% bij intekening via uw AXA Bankagent.

Zie tarieflijst.PDF

Er zijn geen uitstapkosten.

Er is geen beurstaks bij instap.

Voor kapitalisatiefondsen is er wel een beurstaks bij uitstap of bij overstap naar een ander compartiment (1,32% met een maximum van 4.000 euro).

Lopende kosten: 1,49% of 1,52% naargelang van het type deelbewijs voor AXA World funds Global High Yield Bonds, 1,45% voor AXA World Funds Optimal Income en 1,75% voor AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities.

De reglementering omtrent de roerende voorheffing op de opbrengsten van open beleggingsfondsen zijn afhankelijk van het type fonds. Distributiefonds: 30% roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden. Obligatiefondsen en gemengde fondsen (als het fonds meer dan 25% belegt in schuldvorderingen of obligaties): 30% roerende voorheffing op de inkomsten die voortkomen uit de activa belegd in schuldvorderingen en obligaties. Andere kapitalisatiefondsen zijn in principe vrij van roerende voorheffing. Raadpleeg de prospectus om voor elk specifiek fonds de reglementering te kennen.

Alle informatie over de minimuminleg, de instapkosten en de beurstaks per fonds vindt u in de maandelijkse informatiefiche van het betrokken compartiment of in de prospectus.

BELANGRIJK BERICHT

Voor u een beleggingsbeslissing neemt, lees aandachtig de prospectus en het KIID van het compartiment waarin u wilt investeren.

Alle risico's eigen aan het compartiment, de aanbevolen beleggingshorizon en de risicoklasse worden hierin beschreven.

De informatie op deze pagina vormt geen beleggingsadvies. Contacteer uw AXA Bankagent voor een gepersonaliseerd beleggingsadvies.

Meer informatie over de werking van de fondsen en de contractuele voorwaarden leest u in de Verklarende fiche fondsenPDF en het Reglement beleggingsdiensten (bijlage 9)PDF.

KLACHTENBEHANDELING EN BEMIDDELING

Interne klachtendienst

Customer Relations AXA Bank

B21/494
Grotesteenweg 214
2600 Berchem

Bemiddeling

Ombudsman in financiële geschillen

Noth Gate II
Koning Albert laan 8
1000 Brussel
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

Let wel, de ombudsman bij financiële geschillen komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtenbehandelingsdienst.

EXPERTISE VAN ERVAREN BEHEERDERS
Het beheer van de fondsen is toevertrouwd aan een andere onderneming van de AXA groep, meer bepaald AXA Investment Managers, een multi-expert vermogensbeheerder.
Voor 100% dochteronderneming van de AXA Groep, telt ze 2.300 medewerkers wereldwijd. Ze biedt aan haar klanten, zoals beleggingsfondsen en investeringsmaatschappijen, producten en beleggingsoplossingen aan in 21 landen.
Meer informatie
Aanvullende diensten
Ideale bewaarplaats voor uw beleggingen
effectenrekening
Om te beleggen kunt u best eerst sparen
spaarrekening
De basis van uw activiteiten bij AXA Bank
zichtrekening
Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk het overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom commercialiseren we de producten hierboven.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan