Hoe omgaan met uw spaargeld tegen de achtergrond van de Covid-19-gezondheidscrisis?

Vermogen Actueel Beleggen – 07 mei 2020

Als gevolg van een uitzonderlijke en onvoorziene situatie zijn de financiële markten sinds eind februari aanzienlijk gedaald en zullen op korte termijn volatiel blijven. De gezondheidscrisis die we doormaken is ongekend en de uitkomst onzeker. Na het buitengewone jaar 2019 wordt de waarde van beleggingen thans ondermijnd. Hier volgen de beste manieren om deze tumultueuze periode het hoofd te bieden.

Artikel geschreven op 8 april 2020, door Serge Pizem, wereldwijd hoofd Multi-Assets AXA Investment Managers

 

Als gevolg van een uitzonderlijke en onvoorziene situatie zijn de financiële markten sinds eind februari aanzienlijk gedaald en zullen op korte termijn volatiel blijven. In maart boekte de CAC 40 de grootste daling op één dag in zijn geschiedenis – de index sloot op -12,28% op 12 maart om vervolgens op 24 maart met 8,39% te stijgen. Eind maart had de index ten opzichte van het begin van het jaar 26,5% ingeleverd. Ook de Amerikaanse markten noteren ‘records’ en een zeer hoge volatiliteit die we sinds 2008 niet meer hebben gezien. De gezondheidscrisis die we doormaken is ongekend en de uitkomst onzeker. Na het buitengewone jaar 2019 wordt de waarde van beleggingen thans ondermijnd. Hierna volgen de beste manieren om deze tumultueuze periode het hoofd te bieden.

Houd het hoofd koel en laat de storm overwaaien

In tijden van grote onzekerheid zoals we die nu meemaken, wordt ons gedrag beïnvloed door overweldigende informatiestromen. Het daaruit voortvloeiende negatieve gevoel kan beangstigend zijn en zich vertalen in een gebrek aan onderscheidingsvermogen. Erger nog, er kan paniek ontstaan. In zo’n context van onrust is afstand nemen en de storm over laten waaien vaak de beste oplossing, beter in ieder geval dan afwisselend in en uit de markten proberen te stappen. Beleggers die met kopen wachten in de hoop de aandelenkoersen verder te zien dalen of die verkopen met het oogmerk later of lager in de cyclus terug te kopen, lopen het risico grote kansen te missen. Het volgende voorbeeld illustreert welke impact het missen van de beste handelsdagen heeft op een lange-termijnbelegging:

  • Een belegger die 50 jaar geleden, op 31 december 1969, 100 euro zou hebben belegd in internationale aandelen (MSCI World Index), zou dit bedrag hebben zien aandikken tot 3.329 euro per eind maart 2020 (blauwe curve), wat overeenkomt met een jaarlijks rendement van 10,16%.
  • Als deze belegger echter vijf van de beste dagen in deze vijf decennia had gemist, zou het rendement op jaarbasis 9,92% zijn geweest, gelijk aan een eindbedrag van 2.254 euro (oranje curve).
  • Nog uitgesprokener: zou hij/zij de tien beste dagen hebben gemist, dan zou de cumulatieve waarde van de belegging na 50 jaar (rode curve) op slechts 1.818 euro zijn uitgekomen, d.w.z. een rendement op jaarbasis van 8,24%.
 
Bron: Bloomberg, periode van 31/12/1969 tot 31/03/2020. MCSI World Index, dividend herbelegd, uitgedrukt in USD. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Blijf belegd

"Niet verkocht, niet verloren." Zoals we hebben gezien, kan het missen van enkele van de beste handelsdagen een niet te verwaarlozen impact hebben op het uiteindelijke rendement van een belegging. Aangezien de markten voortdurend in beweging zijn, nog meer in deze turbulente tijd, kan de strategie om naargelang de marktschommelingen in en uit te stappen duur uitpakken. Op het gevaar af dat er fouten worden gemaakt, is het daarom niet raadzaam om op korte termijn te denken of te proberen de marktbewegingen voor te zijn, zeker niet in zo'n grillige context als de huidige.

Bovenal betekent dit: blijf belegd, zodat je de opleving na een forse daling niet mist. Aan de hand van de twee onderstaande voorbeelden kunnen we dit illustreren. We focussen op het herstel na respectievelijk één en vijf jaar volgend op de grootste dalingen van internationale aandelen. Verliezen worden veelal in minder dan een jaar terugverdiend.

Datum

Context

Daling op één dag

Performance na 1 jaar

Performance na 5 jaar

19/10/1987

Black Monday

-9,8 %

10,2 %

16,1 %

20/10/1987

Black Monday

-8,3 %

21,3 %

26,2 %

15/10/2008

Subprime-crisis

-7,1 %

26,7 %

88,9 %

01/12/2008

Subprime-crisis

-7,0 %

45,6 %

125,7 %

29/09/2008

Subprime-crisis

-6,9 %

-0,1 %

54,0 %

22/10/2008

Subprime-crisis

-6,4 %

32,0 %

104,0 %

20/11/2008

Subprime-crisis

-6,1 %

53,2 %

140,4 %

26/10/1987

Black Monday

-6,0 %

24,7 %

29,1 %

06/11/2008

Subprime-crisis

-5,9 %

26,3 %

100,2 %

06/10/2008

Subprime-crisis

-5,8 %

7,9 %

66,2 %

08/08/2011

Europese schuldencrisis

-5,1 %

16,0 %

73,7 %

19/08/1991

Augustuscoup Sovjet-Unie

-5,1 %

1,9 %

68,8 %

Bron: AXA IM. MSCI World Index, dividend herbelegd. Onderzoek bestrijkt periode van 31/12/1979 tot 20/03/2020.

Een spaarplan kan ook een interessante oplossing zijn. Zo kan een belegger door regelmatig te beleggen (bijvoorbeeld maandelijks) op lange termijn kapitaal opbouwen en het ‘markteffect’ gedurende de looptijd afvlakken. Deze aanpak sluit echter het risico van kapitaalverlies niet uit.

Denk op lange termijn en diversifieer

Zet niet alles op één kaart. Wij zijn van mening dat een goed gediversifieerde portefeuille met spreiding van het ingelegde kapitaal over verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, immo, enz.) de beste manier is om met marktvolatiliteit om te gaan. In de verschillende marktfasen bewegen verschillende activaklassen immers niet altijd tegelijkertijd in dezelfde richting; diversificatie beperkt dus het totale risico van de portefeuille.

Uiteindelijk is beleggen vooral een activiteit op lange termijn die moet worden gezien als een manier om uw kansen op groei van het belegde kapitaal te maximaliseren.

Stel je belegt 1.000 euro per jaar aan een jaarlijkse rente van 2,5%. Als je daarmee op 25-jarige leeftijd begint, heb je op 65-jarige leeftijd in totaal 69.088 euro gespaard. Begin je op 35-jarige leeftijd, dan zou je spaargeld 45.000 euro bedragen, 24.000 euro minder.

 

Bron: AXA IM. Uitsluitend voor illustratieve doeleinden.

Voor de meest opportunistische beleggers: instappen?

Stoutmoedige beleggers met een hogere risicobereidheid kunnen ervoor kiezen om een deel van hun spaargeld te beleggen en te profiteren van de opportuniteiten die voortvloeien uit forse marktcorrecties. Sommige sectoren en/of effecten hebben ondanks solide balansen en bedrijfsplannen een sterkere daling laten zien dan andere, waardoor ze een interessant instapmoment bieden. De huidige periode biedt diverse opportuniteiten in het licht van een toekomstige heropleving van de economische groei. Afvlakken door meerdere instapmomenten te voorzien kan ook een verstandige handelswijze zijn. .

Conclusie

Bij AXA IM blijven we de ontwikkelingen nauwlettend opvolgen. Voor zowel beleggers als beheerders lijkt het ons zinvol om zonder paniek en met een langetermijnvisie belegd te blijven, vooral in deze turbulente tijden. Als actieve vermogensbeheerder blijven wij trouw aan onze aanpak waarin allocatie en selectie van effecten centraal staan. Turbulente markten of niet, ons werk bestaat uit enerzijds het actief en reactief bijsturen van de allocatie om te profiteren van marktopportuniteiten, en anderzijds het identificeren van wat volgens ons attractieve waarderingen zijn als bedrijven die de beste troeven in handen hebben om deze crisis te doorstaan.

De aangehaalde analyses en meningen vertegenwoordigen het standpunt van de auteur en vormen geen beleggingsadvies.
MSCI of enige andere partij die betrokken is bij de compilatie, berekening of creatie van MSCI-gegevens of verband houdt met de compilatie, berekening of creatie van dergelijke gegevens geeft geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke gegevens (of de resultaten verkregen door hun gebruik). Al deze partijen wijzen uitdrukkelijk elke garantie van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot dergelijke gegevens van de hand. Zonder de reikwijdte van het voorgaande te beperken, kunnen MSCI, haar gelieerde ondernemingen of derden die betrokken zijn bij het verzamelen, berekenen of creëren van de gegevens in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, gevolg- of andere schade (met inbegrip van gederfde winst), zelfs indien zij op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Geen enkele andere distributie of verspreiding van MSCI-gegevens is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSCI.
Disclaimer
Deze mededeling is louter informatief. Deze mededeling vormt geen contractueel element noch aanbod om te kopen of verkopen van een product of dienst van de vennootschappen van AXA Investment Managers Group, noch een beleggingsvoorstel of een beleggingsadvies in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2014/65/EU MiFID Richtlijn).
Deze mededeling werd samengesteld op basis van gegevens, projecties, ramingen, verwachtingen en veronderstellingen die subjectief kunnen zijn. De analyses en conclusies zijn de uitdrukking van een onafhankelijke mening, op basis van de beschikbare informatie op een bepaalde datum. Als gevolg van de vereenvoudiging, kan de informatie in deze mededeling slechts gedeeltelijk zijn.
De in deze mededeling vervatte meningen, ramingen en vooruitzichten kunnen subjectief zijn, mettertijd veranderen of zonder voorafgaande kennisging worden gewijzigd. Ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, kan geen enkele waarborg (inclusief de aansprakelijkheid jegens derden), expliciet of impliciet, worden geboden met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie in onderhavige mededeling. De potentiële belegger mag zijn beleggingsbeslissing in geen geval baseren op deze mededeling, aangezien ze onvolledig is en onvoldoende informatie bevat voor een goede besluitvorming. Voorafgaand aan elke inschrijving, worden de beleggers verzocht kennis te nemen van het KIID en het prospectus. Dit documenten zijn gratis beschikbaar bij AXA IM Benelux, Troonplein 1 – 1000 Brussel, en op de website www.axa-im.be.
Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze mededeling is verboden, tenzij met voorafgaandelijke formele goedkeuring van AXA Investment Managers. AXA Investment Managers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen.
Deze mededeling werd uitgegeven door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap opgericht onder de wetten van Frankrijk, met zetel in Tour Majunga, La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 Puteaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Portfolio management Company goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 7 april 1992 onder het nr. GP92-08. Verspreid door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

En de winnaar is …

Voor het derde jaar op rij een bekroning voor AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, een zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht, op de Kristallen Fondsen 2020. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, krijgt het woord.

Lees verder

Uw gedrag zal de belangrijkste factor zijn geweest in de resultaten van uw portefeuille in 2020!

De COVID-19 pandemie is de eerste echte test sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. Het jaar 2020 is niet zo heel anders en de panikerende belegger kan zich vandaag wel voor het hoofd slaan.

Lees verder

Een overzicht van het historische beursjaar 2020

2020 was een bijzonder jaar dat door beleggers niet snel vergeten zal worden. De covid pandemie en de lockdownmaatregelen deden de beurzen imploderen. De FED greep drastisch in. Die actie gecombineerd met, wat later bleek, het terechte geloof in een werkend vaccin deed de financiële markten Covid als kortstondig eenmalig feit zien. Een natuurramp eerder dan een echte crisis zeg maar. De markten negeerden de barslechte economie en keken naar 2021. In enkele maanden tijd herstelden de koersen, met een nooit geziene veerkracht.

Lees verder