Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

Vermogen Beleggen Actueel – 09 november 2021

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Voor wie geldt de nieuwe effectentaks?

taks effectenrekening
De taks van 0,15% wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro.

De nieuwe taks heeft volgens de federale regering een louter budgettair doel en moet een structurele bijdrage leveren aan de financiering van de gezondheidszorg. Daarom wordt er soms ook gesproken over een solidariteitsbijdrage in plaats van een effectentaks.

 

Waar voordien enkel natuurlijke personen onderworpen waren aan de taks, worden nu ook rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …) met een effectenrekening onderworpen aan de taks, en alle financiële instrumenten worden voortaan geviseerd. Enkel aandelen op naam ontsnappen aan de taks, voor zover zij niet worden aangehouden op een effectenrekening.

 

Het aantal titularissen op de rekening speelt geen rol. De taks wordt geheven per effectenrekening, en alle titularissen zijn hoofdelijk gehouden tot betaling. De aard van de juridische rechten speelt evenmin een rol (naakte eigendom, vruchtgebruik, onverdeelde eigendom, …).

 

De overheid verplicht de financiële instellingen om bij hun betrokken klanten de taks in te houden, aan te geven en te betalen. Die klanten krijgen daarover een brief met hun persoonlijke berekening.

Belgen in het buitenland

De taks geldt zowel voor effectenrekeningen van Belgen in België als in het buitenland. Ook buitenlandse residenten die een effectenrekening hebben in België, ontsnappen er niet aan.

 

Verblijft u in een land waarmee België een overeenkomst heeft tot het vermijden van dubbele belasting en waarin staat dat alleen in dat land uw vermogen wordt belast, dan bent u deze nieuwe taks niet verschuldigd.

Hoeveel bedraagt de taks?

De nieuwe taks is een jaarlijkse belasting van 0,15% die enkel wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. Mocht de taks op zich ervoor zorgen dat de waarde op de effectenrekening zou dalen onder de 1 miljoen euro, dan wordt alleen het gedeelte boven de 1 miljoen, belast aan 10%.

Concreet wil dat zeggen dat de taks 0.15% bedraagt, maar dat die voor effectenrekeningen waarvan de gemiddelde waarde maximum 1.015.228,43 EUR bedraagt, geplafonneerd wordt tot 10% van het verschil tussen de gemiddelde waarde en 1.000.000 EUR.

Een voorbeeld:

Gemiddelde waarde: 1.007.326,65  
normale taks van 0,15% = 1.510,99
10% van het verschil tussen 1.007.326,65  en 1.000.000 = 732,66 
 
In dat geval wordt de taks dus beperkt tot 732,66 EUR.


Concreet is daar het grensbedrag een gemiddelde waarde van 1.015.228.
Vanaf dat bedrag zal de grens van 10% geen effect meer hebben en wordt de taks van 0,15% berekend.

De gemiddelde waarde wordt berekend op 4 referentietijdstippen: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. De eerste referentieperiode start op 26 februari 2021 en zal eindigen op 30 september 2021.

Die gemiddelde waarde wordt berekend over een periode van 12 opeenvolgende maanden, de zogenaamde referentieperiode. Die loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar. Tijdens die referentieperiode wordt de waarde van de effectenrekening berekend op 4 referentietijdstippen: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. De gemiddelde waarde is de som van de waarden op die referentietijdstippen, gedeeld door het aantal referentietijdstippen.

 

Voor 2021 loopt de referentieperiode eenmalig pas vanaf 26 februari, de dag dat de taks in werking trad, tot en met 30 september. Hierdoor zijn er voor 2021 slechts 3 referentietijdstippen in plaats van 4.  Eindigt de referentieperiode voor u vroeger dan 30 september, bijvoorbeeld omdat u de effecten eerder hebt verkocht, dan wordt er voor de berekening van de taks enkel rekening gehouden met de tijdstippen waarop de effectenrekening bij de bank werd aangehouden.

 

Het werken met referentieperiodes om de gemiddelde waarde te berekenen, voorkomt bijvoorbeeld dat de taks zou verschuldigd zijn als de effectenrekening op bepaalde momenten in het jaar de grens van 1 miljoen overschrijdt door bijvoorbeeld schommelingen op de markt.  

Antimisbruikbepalingen

Om te vermijden dat men tracht te ontsnappen aan deze taks, heeft de wetgever antimisbruikbepalingen opgenomen in de wet. Die zijn al van kracht sinds 30 oktober 2020, op het ogenblik dat voor het eerst over deze nieuwe taks werd gecommuniceerd.

De wetgever meent dat er een onweerlegbaar vermoeden van misbruik is als:

  • een effectenrekening in meerdere effectenrekeningen wordt gesplitst, aangehouden bij dezelfde financiële instelling of;
  • beleggingen op een effectenrekening worden omgezet in aandelen op naam.

In beide gevallen zal de taks automatisch door de bank worden afgehouden. De belastingplichtige heeft geen verweermogelijkheid.

Bij een weerlegbaar vermoeden van misbruik gaat de fiscus ervan uit dat er fiscaal misbruik werd gepleegd en de taks verschuldigd is, maar de titularis kan wel het tegenbewijs leveren dat er andere motieven waren dan ‘het ontwijken van de belasting’.

Wat is een effectenrekening?

Om te kunnen beleggen, hebt u een effectenrekening nodig. Ooit was het anders, toen kochten mensen nog effecten en kregen hiervoor een officieel eigendomsbewijs in de plaats. Effecten konden op naam staan maar waren vaak anoniem. Dat noemde men effecten aan toonder. Het grote nadeel was dat wanneer iemand in het verleden die effecten aan toonder verloor, de vinder werd beschouwd als eigenaar. Die kon dus zonder probleem de intresten of dividenden, alsook het kapitaal (op de eindvervaldag) innen. En dan is er nog het verhaal van de bakker die terugkwam uit vakantie, zijn oven aanzette en er toen pas aan dacht dat hij al zijn effecten aan toonder in de oven had verstopt … en zijn vermogen in rook zag opgaan! Dat kan nu gelukkig niet meer.

De voordelen van een effectenrekening

U kunt een effectenrekening online aanmaken, u hoeft zelfs niet meer langs te gaan bij de bank. Een effectenrekening centraliseert al uw beleggingen (fondsen, notes, aandelen of obligaties), zo hebt u op elk ogenblik een overzicht van wat u in portefeuille hebt. Daarnaast ontvangt u per kwartaal een handig rapport en gebeurt de uitbetaling van de coupons op de vervaldag automatisch, op uw rekening. U hoeft dus nergens meer aan te denken.

 

 

Meer weten over een effectenrekening bij AXA Bank.

Interesse?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggen op lange termijn: hoe lang duurt lang?

Wie wil beleggen, kan rekenen op raad in overvloed. Zoals: ‘Investeer alleen geld dat u kunt missen’. Of: ‘Beleggen doet u op lange termijn’. Maar hoe lang is die ‘lange termijn’ dan eigenlijk? En hoe vermijdt u dat uw geld jarenlang tot stilstand komt na een dip in de financiële markten? Twee tips om de grillen van de beurzen tegen te gaan.

Lees verder

Conflict in Oekraïne: economie onder druk in april 2022

De oorlog sleept in al zijn gruwelijkheid aan op 2000 kilometer van onze grenzen, met tal van slachtoffers en onnoemelijk menselijk leed. Ook onze economieën hebben te lijden onder dit conflict, en dat weegt met name op het vertrouwen van de Europese huishoudens. De centrale banken zetten een beleid op om de inflatie onder controle te houden. Een blik op de economische wereld in een gespannen context.

Lees verder

Oorlog in Oekraïne: impact op de economie in maart 2022

Het conflict woedt nog volop in Oekraïne. Naast het menselijke drama organiseren de centrale banken en de economische beleidsmakers zich over de hele wereld (met name de Amerikaanse Federal Reserve). De energieprijzen en de inflatie zijn fors gestegen, terwijl het vertrouwen en de consumptie van huishoudens daalt. Met specifieke klemtonen, afhankelijk van de regio. Een analyse.

Lees verder

Wat u moet weten over het wettelijk pensioen en uw pensioenopbouw

De meeste Belgen zijn wel bezig met de opbouw van hun pensioen, maar vreemd genoeg weten er niet veel hoe hoog (of hoe laag) hun wettelijk pensioen dan wel zal zijn. Maar één ding is zeker: dat wettelijk pensioen zou wel eens kunnen tegenvallen en zal niet of nauwelijks volstaan om goed te blijven genieten van het leven. Hoe hoog ligt een gemiddeld pensioen? Hoelang moeten we rondkomen met een pensioenuitkering? En is extra pensioenopbouw noodzakelijk? De cijfers spreken voor zich.

Lees verder

Open uw effectenrekening online
Neem contact op met uw AXA Bankagent