Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

Vermogen Beleggen Actueel – 09 november 2021

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Voor wie geldt de nieuwe effectentaks?

taks effectenrekening
De taks van 0,15% wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro.

De nieuwe taks heeft volgens de federale regering een louter budgettair doel en moet een structurele bijdrage leveren aan de financiering van de gezondheidszorg. Daarom wordt er soms ook gesproken over een solidariteitsbijdrage in plaats van een effectentaks.

 

Waar voordien enkel natuurlijke personen onderworpen waren aan de taks, worden nu ook rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …) met een effectenrekening onderworpen aan de taks, en alle financiële instrumenten worden voortaan geviseerd. Enkel aandelen op naam ontsnappen aan de taks, voor zover zij niet worden aangehouden op een effectenrekening.

 

Het aantal titularissen op de rekening speelt geen rol. De taks wordt geheven per effectenrekening, en alle titularissen zijn hoofdelijk gehouden tot betaling. De aard van de juridische rechten speelt evenmin een rol (naakte eigendom, vruchtgebruik, onverdeelde eigendom, …).

 

De overheid verplicht de financiële instellingen om bij hun betrokken klanten de taks in te houden, aan te geven en te betalen. Die klanten krijgen daarover een brief met hun persoonlijke berekening.

Belgen in het buitenland

De taks geldt zowel voor effectenrekeningen van Belgen in België als in het buitenland. Ook buitenlandse residenten die een effectenrekening hebben in België, ontsnappen er niet aan.

 

Verblijft u in een land waarmee België een overeenkomst heeft tot het vermijden van dubbele belasting en waarin staat dat alleen in dat land uw vermogen wordt belast, dan bent u deze nieuwe taks niet verschuldigd.

Hoeveel bedraagt de taks?

De nieuwe taks is een jaarlijkse belasting van 0,15% die enkel wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. Mocht de taks op zich ervoor zorgen dat de waarde op de effectenrekening zou dalen onder de 1 miljoen euro, dan wordt alleen het gedeelte boven de 1 miljoen, belast aan 10%.

Concreet wil dat zeggen dat de taks 0.15% bedraagt, maar dat die voor effectenrekeningen waarvan de gemiddelde waarde maximum 1.015.228,43 EUR bedraagt, geplafonneerd wordt tot 10% van het verschil tussen de gemiddelde waarde en 1.000.000 EUR.

Een voorbeeld:

Gemiddelde waarde: 1.007.326,65  
normale taks van 0,15% = 1.510,99
10% van het verschil tussen 1.007.326,65  en 1.000.000 = 732,66 
 
In dat geval wordt de taks dus beperkt tot 732,66 EUR.


Concreet is daar het grensbedrag een gemiddelde waarde van 1.015.228.
Vanaf dat bedrag zal de grens van 10% geen effect meer hebben en wordt de taks van 0,15% berekend.

De gemiddelde waarde wordt berekend op 4 referentietijdstippen: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. De eerste referentieperiode start op 26 februari 2021 en zal eindigen op 30 september 2021.

Die gemiddelde waarde wordt berekend over een periode van 12 opeenvolgende maanden, de zogenaamde referentieperiode. Die loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar. Tijdens die referentieperiode wordt de waarde van de effectenrekening berekend op 4 referentietijdstippen: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. De gemiddelde waarde is de som van de waarden op die referentietijdstippen, gedeeld door het aantal referentietijdstippen.

 

Voor 2021 loopt de referentieperiode eenmalig pas vanaf 26 februari, de dag dat de taks in werking trad, tot en met 30 september. Hierdoor zijn er voor 2021 slechts 3 referentietijdstippen in plaats van 4.  Eindigt de referentieperiode voor u vroeger dan 30 september, bijvoorbeeld omdat u de effecten eerder hebt verkocht, dan wordt er voor de berekening van de taks enkel rekening gehouden met de tijdstippen waarop de effectenrekening bij de bank werd aangehouden.

 

Het werken met referentieperiodes om de gemiddelde waarde te berekenen, voorkomt bijvoorbeeld dat de taks zou verschuldigd zijn als de effectenrekening op bepaalde momenten in het jaar de grens van 1 miljoen overschrijdt door bijvoorbeeld schommelingen op de markt.  

Antimisbruikbepalingen

Om te vermijden dat men tracht te ontsnappen aan deze taks, heeft de wetgever antimisbruikbepalingen opgenomen in de wet. Die zijn al van kracht sinds 30 oktober 2020, op het ogenblik dat voor het eerst over deze nieuwe taks werd gecommuniceerd.

De wetgever meent dat er een onweerlegbaar vermoeden van misbruik is als:

  • een effectenrekening in meerdere effectenrekeningen wordt gesplitst, aangehouden bij dezelfde financiële instelling of;
  • beleggingen op een effectenrekening worden omgezet in aandelen op naam.

In beide gevallen zal de taks automatisch door de bank worden afgehouden. De belastingplichtige heeft geen verweermogelijkheid.

Bij een weerlegbaar vermoeden van misbruik gaat de fiscus ervan uit dat er fiscaal misbruik werd gepleegd en de taks verschuldigd is, maar de titularis kan wel het tegenbewijs leveren dat er andere motieven waren dan ‘het ontwijken van de belasting’.

Wat is een effectenrekening?

Om te kunnen beleggen, hebt u een effectenrekening nodig. Ooit was het anders, toen kochten mensen nog effecten en kregen hiervoor een officieel eigendomsbewijs in de plaats. Effecten konden op naam staan maar waren vaak anoniem. Dat noemde men effecten aan toonder. Het grote nadeel was dat wanneer iemand in het verleden die effecten aan toonder verloor, de vinder werd beschouwd als eigenaar. Die kon dus zonder probleem de intresten of dividenden, alsook het kapitaal (op de eindvervaldag) innen. En dan is er nog het verhaal van de bakker die terugkwam uit vakantie, zijn oven aanzette en er toen pas aan dacht dat hij al zijn effecten aan toonder in de oven had verstopt … en zijn vermogen in rook zag opgaan! Dat kan nu gelukkig niet meer.

De voordelen van een effectenrekening

U kunt een effectenrekening online aanmaken, u hoeft zelfs niet meer langs te gaan bij de bank. Een effectenrekening centraliseert al uw beleggingen (fondsen, notes, aandelen of obligaties), zo hebt u op elk ogenblik een overzicht van wat u in portefeuille hebt. Daarnaast ontvangt u per kwartaal een handig rapport en gebeurt de uitbetaling van de coupons op de vervaldag automatisch, op uw rekening. U hoeft dus nergens meer aan te denken.

 

 

Meer weten over een effectenrekening bij AXA Bank.

Interesse?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

De meeste erfenissen worden aanvaard. Toch zijn er situaties waar een erfenis wordt geweigerd. Meestal is dat omdat er gedacht wordt dat er schulden zijn, soms zijn er ook psychologische redenen, of er is de vrees voor de erfbelasting. Of gewoon omdat ze geen zin hebben in rompslomp. Maar is het verwerpen van een erfenis definitief? En bestaat er een tussenoplossing tussen aanvaarden en verwerpen?

Lees verder

De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw vermogen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder

Uw nalatenschap regelen met een testament: een verstandig idee

Een testament: het klinkt wat oubollig. Toch kan een testament nuttig zijn. Niet iedereen maakt vandaag bijvoorbeeld deel uit van een ‘klassiek’ gezin. Bent u wettelijk samenwonend, hebt u een nieuw samengesteld gezin, bent u alleenstaande zonder kinderen, … U regelt zelf wie wat en hoeveel krijgt via een testament. Geeft u liever meer aan een goede vriend of ver familielid en minder aan een dicht familielid? Een notaris kan u advies geven over hoe u dit alles regelt, waarbij hij ook rekening houdt met de fiscale aspecten. Wij leggen hieronder uit waarom het misschien verstandig is om uw testament te laten registreren bij een notaris en waar u op moet letten als u uw testament wil opstellen zonder tussenkomst van een notaris.

Lees verder

Open uw effectenrekening online
Neem contact op met uw AXA Bankagent