De Noren en hun economie: wat schuilt er nog meer achter de olie?

Vermogen Beleggen – 25 april 2017

Een mooi land in het Noorden van Europa. Wij kennen het vooral van de olie. Maar wat heeft Noorwegen op economisch gebied te betekenen?  Na een iets mindere economische periode - relatief gezien dan toch – zijn de vooruitzichten iets beter.
En het land heeft nog een belangrijke troef achter de hand: het Noorse staatsfonds. Door verstandig om te springen met de olie-opbrengsten hebben de Noren een fonds kunnen spijzen, dat tot de grootste ter wereld behoort.

Noorse kronen

Economische situatie van Noorwegen na de daling van de olieprijs

In juli 2016 bereikte de werkloosheid in Noorwegen haar hoogste peil (5 %) sinds de oliecrisis eind jaren 80. Hoewel dit cijfer zeer laag lijkt naar Europese normen, verbergt het zeer verschillende realiteiten. 

De werkloosheid bedroeg nl. slechts 3 % in 2014 vóór de olieprijzen met meer dan 70 % instortten. De prijsdaling van ruwe olie had een zeer negatief effect op de Noorse economie, die 20% van haar Bruto Binnenlands Product haalt uit de productie van het zwarte goud. 

De groei is hierdoor in 2015 ineens van 2,3 % naar 1 % gezakt. Deze daling werd bijkomend in de hand gewerkt door een daling van de investeringen met 4%. Gelukkig werd dit gecompenseerd door de stijging van de consumptie van de huishoudens (+2 %) en de export (+2,6 %).

Herstel van de Noorse economie dankzij een soepeler monetair beleid

Doordat de stijging van de werkloosheid de consumptie van de gezinnen begon af te remmen, besloot Norges Bank om alles in te zetten op het buitenlandse concurrentievermogen, om zo de groei van de export in stand te houden. 

De Noorse centrale bank heeft daarom haar rentevoet geleidelijk aan verlaagd tot op een recordniveau van 0,5 % in maart 2016 (rente nog steeds van toepassing). Het doel van deze ingreep was enerzijds Noorse ondernemingen te steunen door leningen minder duur te maken en anderzijds de Noorse kroon goedkoper te maken. 

Dit laatste lukte, de Noorse kroon daalde met 15% ten opzichte van de Euro tussen mei en september 2015 om nadien stabiel te blijven. 

Sinds februari 2016 steeg de Noorse kroon opnieuw door de stijging van de olieprijs.

Maar de kroon heeft nog twee bijkomende problemen: inflatie en te snel stijgende vastgoedprijzen. Als de kroon nog verder zou dalen, zou de inflatie nog hoger worden. Als de rente nog meer zou dalen, zou dit de vraag naar vastgoed nog meer aanwakkeren. 

Daarom heeft de Noorse centrale bank besloten om haar rentevoeten in 2016 niet meer te verlagen. Hierdoor kende de kroon een licht opwaartse trend. Men gaat ervan uit dat deze de komende maanden zal worden voortgezet. De betere economische cijfers ondersteunen dit beleid.

Het Noorse staatsfonds stimuleert de groei

In 2017 zou de groei inderdaad iets sterker moeten zijn en de werkloosheidsgraad zou stabiel moeten blijven (4,5 %). Deze verbetering is het gevolg van het monetaire beleid van Norges Bank, maar ook van het expansieve begrotingsbeleid van de rechtse regering, dat de bank heeft gefinancierd via het enorme staatsfonds van het land. Dit fonds is het grootste ter wereld in termen van activa (ongeveer 885 miljard euro, ofwel 2,3 keer het nationaal BBP). 

Opgericht in de jaren '90 is dit fonds bedoeld om de toekomstige uitgaven van de welvaartsstaat te financieren zodat de olie-inkomsten van het land hun vruchten kunnen afwerpen. Het is belegd in aandelen (62,5 % van de portefeuille), in obligaties (34,3 %) en in onroerend goed (3,2 %) en heeft zo een participatie in bijna 9.000 ondernemingen wereldwijd. Ongeveer 3 % van de waarde ervan kan worden gebruikt voor de begroting van de Noorse staat.

Diversificatie van de Noorse economie

Door de oprichting van dit fonds toont de Noorse overheid dat ze grote inspanningen levert om haar economie te diversifiëren, om zo in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de olie-inkomsten en van de schommelingen van haar munt. Indien Noorwegen hierin slaagt, is het niet uitgesloten dat we op middellange termijn een duurzame waardestijging van de NOK ten opzichte van de euro waarnemen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan