Vastgoedfiscaliteit in Wallonië en Brussel: nieuw in 2018

Wonen Fiscaliteit Lenen – 09 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 zijn er in Brussel en Wallonië een aantal nieuwe fiscale maatregelen van kracht. Ze hebben meer bepaald betrekking op de registratie- en successierechten en voor één keer is dat goed nieuws voor uw portemonnee!

Fiscale maatregelen in Wallonië

Fiscaliteit vastgoed Brussel Wallonië 2018
Verlaagde registratie- en successierechten in Brussel en Wallonië: goed nieuws voor uw portemonnee.

Invoering van een abattement van 20.000 euro op de registratierechten bij aankoop van een eerste woning

Tot nu toe was er in het Waalse Gewest geen sprake van een abattement voor de registratierechten bij de aankoop van een eerste woning. U moest dus registratierechten betalen - 12,5% of 6% voor een bescheiden woning (kadastraal inkomen van minder dan 745 euro) - berekend op de totale aankoopprijs. 

Sinds 1 januari 2018 is er voorzien in een abattement van 20.000 euro voor de aankoop van een eerste woning die dient als hoofdverblijfplaats (onder bepaalde voorwaarden). U betaalt dus geen registratierechten meer op de eerste 20.000 euro van uw aankoop, wat overeenstemt met een directe belastingbesparing van 2.500 euro.

Dit abattement verlaagt de aktekosten bij de aankoop en maakt het op die manier gemakkelijker om een eigendom aan te kopen. Het kan bovendien worden gecumuleerd met de toepassing van het verlaagde tarief bij de aankoop van een bescheiden woning.

Afschaffing van het tarief van 15% bij aankoop van een derde woning

Sinds 1 januari 2016 waren de registratierechten verhoogd tot 15% wanneer u een woning kocht in Wallonië en het ging om een derde woning.

Op 1 januari wordt dit percentage van 15% afgeschaft. Het vormde immers een belemmering voor vastgoedinvesteringen in Wallonië. Voortaan is het normale tarief van 12,5% (of 6% bij een bescheiden woning of een verkoop op lijfrente) van toepassing voor alle aankopen. 

Voorbeeld: voor een appartement van 200.000 euro dat uw derde woning zou zijn geweest, had u in 2017 30.000 euro registratierechten betaald, tegenover 25.000 euro in 2018.

Verlaging van de registratierechten voor een verkoop op lijfrente

Tot nu toe was op een verkoop op lijfrente het normale registratierechtentarief van 12,5% van toepassing.

Sinds 1 januari zijn deze registratierechten verlaagd van 12,5% naar 6% op de prijs van een gebouw dat al minstens 5 jaar de hoofdverblijfplaats van de verkoper is.

Bovendien is de minimumwaarde waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de registratierechten, bij een verkoop op lijfrente van de blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik, voortaan niet langer de marktwaarde van de volle eigendom, maar een percentage ervan (40% indien de maximale looptijd van de rente langer is dan 20 jaar, 50% indien deze looptijd maximum 20 jaar is).

Deze maatregel die de verkoop op lijfrente aanmoedigt, heeft een tweeledig doel:

  • voor de koper: een goed kunnen kopen zonder dat een grote voorafgaande inbreng nodig is;
  • voor de verkoper: onze senioren de garantie geven dat ze in hun hoofdverblijfplaats kunnen blijven.

Deze drie nieuwe maatregelen die een impact hebben op de aankoop/verkoop van een goed gaan in op de datum van de ondertekening van de authentieke verkoopakte.

Volledige vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende partner

Tot nu toe genoot de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende partner een vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning voor een bedrag van 160.000 euro. Met andere woorden, hij betaalde geen successierechten op de eerste 160.000 euro die hij erfde in de gezinswoning.

Sinds januari 2018 is de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende partner volledig vrijgesteld van successierechten op het deel dat hij krijgt in het gebouw dat de gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats vormde met de overledene (onder bepaalde voorwaarden). Concreet, als uw echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner overlijdt, betaalt u geen successierechten meer op de erfenis van zijn/haar deel in dat goed. 

Wallonië stemt zich zo af op wat al het geval was in Vlaanderen en Brussel.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: abattement voor de aankoop van een bouwgrond of een woning op plan

Sinds 1 januari 2017 is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een abattement van 175.000 euro voor de aankoop van een onroerend goed bestemd of aangewend voor woondoeleinden, en op een appartement in aanbouw of op plan, volledig in volle eigendom aangekocht door een natuurlijke persoon. Met andere woorden, u hoeft geen registratierechten meer te betalen op de eerste 175.000 euro van uw aankoop, onder bepaalde voorwaarden, onder andere het feit dat de waarde van dat goed niet hoger is dan 500.000 euro.

Sinds 1 januari 2018 breidt dit abattement zich ook uit tot de aankoop van een bouwgrond en een woning op plan of in aanbouw, wat tot nu toe nog niet het geval was.

Indien de aankoop enkel betrekking heeft op een bouwgrond, is het bedrag van het abattement gelijk aan de helft van het abattement voor de aankoop van een woning/appartement, ofwel 87.500 euro (175.000 euro / 2). U betaalt dus geen registratierechten meer op de eerste 87.500 euro van de aankoop van uw grond, wat neerkomt op een belastingbesparing van 10.937,50 euro.

Let wel, het maximumplafond van 500.000 euro wordt ook gehalveerd voor de aankoop van een bouwgrond en bedraagt dus 250.000 euro. Met andere woorden, als de waarde van de bouwgrond hoger is dan 250.000 euro, krijgt u geen abattement.

Voor de woning op plan of in aanbouw is het bedrag gelijk aan 175.000 euro en het plafond aan 500.000 euro.

Deze wijziging is sinds 1 januari 2018 van kracht voor alle aankopen van bouwgronden verleden bij authentieke akte.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen: gratis bescherming voor uw thuis

Wanneer u een hypothecair krediet afsluit voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u bij de Vlaamse overheid een verzekering gewaarborgd wonen aanvragen. Deze verzekering is helemaal gratis en zal u bij plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid helpen om uw krediet verder af te betalen.

Lees verder

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Een EPC-attest, uw energieprestatiecertificaat in vastgoed

Een energieprestatiecertificaat geeft weer in welke mate uw woning energiezuinig is. Wanneer u uw EPC-score wilt verbeteren, kunt u vanaf 2021 een beroep doen op een renovatiekrediet, aanvullend op uw hypothecaire lening. Met de nodige investeringen wordt uw woning energiezuiniger en verbetert u uw EPC-attest.

Lees verder

Hoeveel kost het om een onroerend goed te kopen?

Wilt u een huis of een appartement kopen? Wilt u ruimer gaan wonen, neemt u “de grote stap” of wilt u in bakstenen investeren? Wij zullen zeker niet proberen om het u uit het hoofd te praten. We willen u wel een idee geven van alle, soms onbekende elementen waarmee u bij de aankoop van een onroerend goed in België rekening moet houden. Want een huis kost uiteindelijk meer dan de totaalprijs van het huis zelf. We luisteren stilletjes mee naar een gesprek van een jong koppel (Julie en Peter) dat een huis wil kopen.

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder