Waalse verzekering gewaarborgd wonen: de gratis oplossing voor de bescherming van uw thuis

Wonen Budget Lenen – 01 januari 2015

Op uw verzoek onderschrijft het Waals Gewest gratis in uw naam een ‘verzekering tegen inkomensverlies’ in het kader van een hypotheeklening voor de bouw, aankoop of renovatie van uw woning. Die verzekering zal onder bepaalde voorwaarden tegemoetkomen in de gedeeltelijke terugbetaling van uw lening bij totale en onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of op non-actiefstelling. 

Belangrijk: enkel het Waals Gewest kan beslissen over de aanvaarding of de weigering van uw dossier voor deze verzekering.

Wat zijn de voorwaarden

 • het betreft uw enige woning gelegen in het Waals Gewest
 • u hebt de aanvraag uiterlijk zes maanden na het verlijden van de akte van het hypothecair krediet ingediend
 • de woning wordt uw hoofdverblijfplaats:
  • binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering bij bouw of de voltooiing van het werk bij renovatie
  • uiterlijk binnen de 12 maanden na het verlijden van de authentieke akte in geval van aankoop met renovatie
  • gedurende minstens 8 jaar en mag tijdens deze periode niet geheel of gedeeltelijk verkocht of verhuurd worden (betreft tevens het gedeelte gebruikt voor beroepsdoeleinden)
 • de hypotheeklening wordt in 1ste rang afgesloten
 • de hypotheeklening mag uitzonderlijk in 2de rang afgesloten worden bij woningbouw (aankoop van het terrein in 1ste rang) of renovatie (aankoop of bouw van de woning reeds in 1ste rang. Let op: de lening in 1ste rang mag niet al eerder gedekt zijn door de verzekering)
 • u en/of uw partner bent geen volle eigenaars of vruchtgebruikers van een of meerdere woningen geweest in de loop van de periode van twee jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag (behalve onbewoonbaar verklaarde woningen)
 • u bent gezond en werkgeschikt
 • uw beroepssituatie:
  • u werkt minstens deeltijds als statutaire of met een contract van onbepaalde duur (stageperiode of proeftijd zijn reeds verlopen)
  • u bent zelfstandige in hoofdberoep en geaffilieerd aan een mutualiteit
  • u hebt minstens een deeltijdse tijdelijke betrekking in het onderwijs en u hebt ten minste 8 jaar dienstanciënniteit
 • het gedeelte van de woning dat voor beroepsdoeleinden is bestemd, mag geen 50 % van de totale oppervlakte bereiken indien ze deel uitmaakt van de hypothecaire lening
 • de lening moet uitsluitend worden aangegaan door de aanvrager en/of zijn partner

Doel van de hypothecaire lening:

 • het bouwen of de aankoop van een nieuwbouw (sleutel op de deur, ruwbouw,…) in de privésector
 • de aankoop van een woning in de publieke sector (verkoop van woningen door een maatschappij voor sociale woningen, een gemeente, het OCMW, …)
 • de aankoop mits renovatie voor minimum 7.500 euro exclusief btw in de privésector, volledig gefinancierd door de hypothecaire lening
 • het uitvoeren van renovatiewerken voor een minimum bedrag van 16.150 euro exclusief btw

Kredieten die niet in aanmerking komen

 • de herfinanciering
 • de hypotheekleningen die een derde in de akte vermelden zoals een passieve of hoofdelijke borg, een aval, een medelener die niet uw partner is enz.

Vergoedingen

 • de vergoedingen zijn beperkt afhankelijk van het geleden inkomensverlies
 • maximum 6.200 euro per jaar gedurende maximum 3 jaar
 • de gestorte vergoedingen dienen niet te worden terugbetaald

Duur van de inschrijving

De polis heeft betrekking op de eerste 8 jaar van de lening.

In te vullen documenten

 • formulier ‘A’ en ‘B’ – ‘instructions aux demandeurs’ (richtlijnen voor de aanvragers) - het document is ook beschikbaar in het Duits
 • uittreksel uit het bevolkingsregister (samenstelling van het gezin van elke kredietnemer als zij nog niet samenwonen)
 • ofwel een kopie van de toezegging van de lening of van het kredietvoorstel, ofwel een kopie van het ontwerp van leningsakte of van de leningsakte
 • een kopie van de aflossingstabel

Hoe een aanvraag indien?

Stuur het geheel van de ingevulde en ondertekende documenten (aangetekend) terug naar het volgend adres:

Service public de Wallonie Département du Logement - Service « A.P.R »
Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Jambes

Hoe een aanvraag voor vergoeding indienen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of op non-actiefstelling?

Als uw dossier aanvaard wordt, ontvangt u een polis van de verzekeringsmaatschappij met vermelding van de aanvraagprocedure en de contactgegevens.

Meer info

www.wallonie.be

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent