Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

Vermogen Actueel Beleggen – 02 april 2018

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd en is in voege getreden de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Wie moet de effectentaks betalen?

effectentaks
Vanaf een gemiddelde waarde van 500.000 euro op al uw effectrenrekeningen samen bent u 0,15% effectentaks verschuldigd vanaf de eerste euro.

De effectentaks is van toepassing op particuliere klanten met één of meer effectenrekeningen waarop gemiddeld in totaal meer dan 500.000 euro staat. Voor inwoners van België worden de effectenrekeningen in binnen- en buitenland geviseerd. Wie in het buitenland woont, valt ook in het toepassingsgebied van de effectentaks wanneer hij of zij een effectenrekening bij een Belgische bank heeft.

Vennootschappen of andere rechtspersonen vallen dus niet onder de effectentaks. Wanneer een vennootschap samen met natuurlijke personen titularis is van een effectenrekening, wordt de rechtspersoon genegeerd. De waarde van de effectenrekening wordt dan proportioneel over de natuurlijke personen verdeeld alsof er geen rechtspersoon bestaat.

Een voorbeeld: bvba NewCo is samen met zaakvoerder A en zaakvoerder B titularis van een effectenrekening met een gemiddelde waarde van 1.200.000 euro. In deze situatie zal 600.000 euro toegerekend worden aan zaakvoerder A en 600.000 euro aan zaakvoerder B. Zij zijn dus beide effectentaks verschuldigd.

Hoeveel bedraagt de effectentaks?

Het tarief van de effectentaks bedraagt 0,15%. Als u effectentaks verschuldigd bent, betaalt u dat tarief op het gehele gemiddelde bedrag. Indien er gemiddeld 499.999 euro of minder op uw effectenrekening(en) staat, moet u dus geen effectentaks betalen. Maar vanaf een gemiddelde waarde van 500.000 euro is er effectentaks verschuldigd vanaf de eerste euro, in dit geval dus 750 euro (500.000 euro x 0,15%).

Op welke effecten is de taks van toepassing?

De gemiddelde waarde van uw effectenrekening(en) wordt berekend op:

  • Al dan niet beursgenoteerde aandelen
  • Al dan niet beursgenoteerde obligaties
  • Certificaten die betrekking hebben op die aandelen of obligaties
  • Deelbewijzen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen of aandelen in beleggingsfondsen
  • Kasbons
  • Warrants

Financiële instrumenten waarop werd ingetekend in het kader van een levensverzekering of een regeling voor pensioensparen, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de gemiddelde waarde. De stortingen in uw pensioenspaarfonds zullen dus niet in rekening worden gebracht voor de effectentaks.

Hoe wordt de gemiddelde waarde van uw effectenrekening(en) berekend?

De gemiddelde waarde wordt berekend ten opzichte van een referentieperiode. De allereerste periode zal lopen van de dag waarop de wet over de effectentaks in het staatsblad wordt gepubliceerd tot en met 30 september 2018. Daarna zullen de referentieperiodes 12 maanden duren: de volgende van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019, dan van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 enz.

Tijdens de referentieperiode zullen telkens op het einde van een kwartaal foto’s worden genomen van uw aandeel op de waarde van de belastbare effecten: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. Voor de eerste referentieperiode zullen er dus minstens 3 foto’s worden genomen: op 31 maart, 30 juni en 30 september 2018.

Stel: u hebt één effectenrekening waarvan u de enige titularis bent. Dan gebeurt de berekening van de effectentaks voor het lopende jaar als volgt:

Foto

Datum

Waarde

1

31/03/2018

600.000 euro

2

30/06/2018

800.000 euro

3

30/09/2018

400.000 euro

Gemiddelde waarde

600.000 euro


Op 30 september eindigt de referentieperiode en wordt de berekening van de gemiddelde waarde gemaakt. De waarde van de foto’s worden opgeteld en gedeeld door het aantal foto’s. In dit voorbeeld komen we uit op een gemiddelde waarde van 600.000 euro (600.000 + 800.000 + 400.000 = 1.800.000 euro / 3, het aantal foto’s). In dit geval bent u dus effectentaks verschuldigd, meer bepaald 900 euro (600.000 euro x 0,15%).

Naast de foto’s op het einde van een kwartaal, worden er ook foto’s genomen bij bepaalde gebeurtenissen. Zo zal er een extra foto worden genomen bij het openen of sluiten van een effectenrekening of bij een gewijzigd aantal titularissen op een effectenrekening.

Een andere regel is dat een bank de waarde van de effectenrekening proportioneel hoort te verdelen over het aantal titularissen. Ze mag geen rekening houden met onderlinge contractuele verdelingen. Als er hierdoor te veel of te weinig effectentaks wordt ingehouden, kan er later in de persoonlijke aangifte een gezamenlijk dossier met bewijsstukken worden ingediend om dat te laten corrigeren (de fiscale administratie moet dit nog praktisch uitwerken).

Laten we nu even aannemen dat uw broer en twee zussen medetitularis zijn op deze rekening en dat u bovendien individueel op 15 juli 2018 een tweede effectenrekening opent, waarop u dezelfde dag 400.000 euro plaatst.

 

Effectenrekening 1

Effectenrekening 2

Datum

foto

Waarde

Aandeel

Waarde / Aandeel

foto

Waarde

31/03/2018

1

600.000 euro

1/4e

150.000 euro

-

-

30/06/2018

2

800.000 euro

1/4e

200.000 euro

-

-

15/07/2018

-

-

-

-

1

400.000 euro

30/09/2018

3

400.000 euro

1/4e

100.000 euro

2

400.000 euro

Gemiddelde waarde voor u:

150.000 euro

400.000 euro


We berekenen eerst uw aandeel in effectenrekening 1 om zo tot de gemiddelde waarde te komen en daarna de gemiddelde waarde van effectenrekening 2, waarvan u de enige titularis bent. Voor u bedraagt de totale gemiddelde waarde dan 550.000 euro (150.000 euro + 400.000 euro). U bent dus effectentaks verschuldigd, meer bepaald 825 euro (550.000 euro x 015%).

Uw broer en twee zussen zijn enkel titularis van effectenrekening 1 (en niet van effectenrekening 2). Omdat voor hen de gemiddelde waarde slechts 150.000 euro bedraagt, zullen zij in principe geen effectentaks verschuldigd zijn.

Hoe wordt de effectentaks ingehouden?

In de loop van oktober 2018 ontvangt u een overzicht van uw bank met een opsomming van uw foto’s, de berekening van uw totale gemiddelde waarde en een eventuele berekening van de effectentaks. Wanneer u effectentaks verschuldigd bent, zal uw bank die automatisch inhouden en doorstorten naar de fiscus. Deze inhouding werkt bevrijdend.

Wat als ik effectenrekeningen heb bij meerdere banken?

Als u meerdere effectenrekeningen hebt bij verschillende banken, kan het dat de totale gemiddelde waarde boven 500.000 euro ligt bij alle banken samen, maar niet bij de banken apart. Dan wordt er geen effectentaks ingehouden. Er is immers geen gegevensuitwisseling tussen de Belgische banken onderling.

Daarom is er altijd een mogelijkheid tot vrijwillige inhouding voorzien bij het overzicht dat u ontvangt in oktober 2018. Wanneer u een effectenrekening hebt bij AXA Bank, zullen wij dan, op uw aangeven, bevrijdend effectentaks inhouden op de gemiddelde totale waarde die lager is dan 500.000 euro.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder

Uw nalatenschap regelen met een testament: een verstandig idee

Een testament: het klinkt wat oubollig. Toch kan een testament nuttig zijn. Niet iedereen maakt vandaag bijvoorbeeld deel uit van een ‘klassiek’ gezin. Bent u wettelijk samenwonend, hebt u een nieuw samengesteld gezin, bent u alleenstaande zonder kinderen, … U regelt zelf wie wat en hoeveel krijgt via een testament. Geeft u liever meer aan een goede vriend of ver familielid en minder aan een dicht familielid? Een notaris kan u advies geven over hoe u dit alles regelt, waarbij hij ook rekening houdt met de fiscale aspecten. Wij leggen hieronder uit waarom het misschien verstandig is om uw testament te laten registreren bij een notaris en waar u op moet letten als u uw testament wil opstellen zonder tussenkomst van een notaris.

Lees verder

Pensioensparen: 990 of 1.270 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 990 of 1.270 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 990 of 1.270 euro pensioensparen?

Lees verder