Wat moet u doen bij een overlijden?

Vermogen Beleggen Gezin – 28 september 2018

Wanneer iemand sterft die u dierbaar is, dan is dat natuurlijk zwaar om te verwerken. Bovendien moeten er bij een overlijden heel wat aangiftes gebeuren, de uitvaart moet worden geregeld en ook financieel moeten er stappen worden ondernomen. Omdat u bij een sterfgeval al genoeg aan uw hoofd hebt, bezorgen we u graag een kort overzicht van alles wat er moet gebeuren.

Zo snel mogelijk na het overlijden

Wat moet er gebeuren na een overlijden?
U moet elke bank verwittigen waarbij de overledene een rekening of een kluis had. Alle rekeningen van de overledene worden dan onmiddellijk geblokkeerd, ook die van de huwelijkspartner.
 • Laat het overlijden vaststellen door een arts

 • Dat is een wettelijke verplichting in België. In een ziekenhuis gebeurt dat automatisch. Is de persoon niet in een ziekenhuis gestorven, dan moet u zelf een geneesheer laten komen, dat kan de huisarts zijn of de dokter van wacht. Die maakt een medisch attest van overlijden op.

 • Contacteer een begrafenisondernemer

 • Die ontfermt zich over het lichaam van de overledene en regelt veel administratieve formaliteiten. U tekent daarvoor een contract met hem. De kosten van de begrafenis worden afgetrokken van de nalatenschap. Volstaat die nalatenschap niet om alle begrafeniskosten te dekken, dan moet de familie bijspringen.

 • Geef het overlijden aan bij de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden

 • Als de begrafenis in een andere gemeente plaatsvindt, dan moet u ook daar aangifte van het overlijden doen. Normaal gezien regelt de begrafenisondernemer dat allemaal. Daarvoor heeft hij deze documenten nodig:

  • het overlijdensattest dat de arts opstelt
  • de identiteitskaart van de overledene
  • eventueel het trouwboekje
  • eventueel het rijbewijs
  • de identiteitskaart van de aangevers/getuigen (in de praktijk is dat de begrafenisondernemer)
  • eventueel een aanvraag tot crematie

  Op basis van deze aangifte stelt de gemeente de overlijdensakte op. Vraag zeker een aantal kopieën van dit document: u hebt zeker een exemplaar nodig voor de bank, de verzekeringsmaatschappijen, het ziekenfonds en de notaris.

De administratieve formaliteiten

 • Verwittig de bank(en)

 • U moet elke bank verwittigen waarbij de overledene een rekening of een kluis had. Alle rekeningen van de overledene worden dan onmiddellijk geblokkeerd, ook die van de huwelijkspartner. Opgelet: door het blokkeren van de rekeningen stoppen ook alle domiciliëringen en vaste betalingsopdrachten.

  Was de overledene gehuwd met scheiding van goederen? Dan kunt u de rekeningen op naam van de huwelijkspartner laten deblokkeren met een kopie van het huwelijkscontract, na bevestiging van een notaris dat het nog geldig was op de datum van overlijden.

  De bank laat vervolgens de inhoud van alle rekeningen kennen aan de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, die de successierechten int. Let daarop bij de aangifte van de erfenis voor de belastingen.

  Om de rekeningen te laten deblokkeren, moet u aangeven wie de erfgenamen zijn. Dat kan:

  • met een attest van erfopvolging, dat u kunt krijgen bij het registratiekantoor en waarvoor dus geen notaris nodig is, of
  • met een akte van erfopvolging die u krijgt van een notaris.

  Ondertussen laat de bank een aantal betalingen wel doorgaan: de begrafeniskosten bijvoorbeeld. Ze keert aan de overlevende partner - echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenlevend - ook een voorschot uit op het saldo van een deel van de geblokkeerde rekeningen. Dat kan maximaal de helft van de tegoeden bedragen of 5.000 euro. Wilt u alles nog wat vlotter laten verlopen, open dan een nieuwe rekening: die is dan aan geen enkele beperking onderworpen.

 • Stel een notaris aan

 • U moet een notaris aanstellen als er een testament of huwelijkscontract is, of als er een (verlengd) minderjarige erfgenaam is. Maar ook als dat niet het geval is, dan nog kan een notaris nuttig zijn: hij verzamelt alle informatie om de nalatenschap te bepalen en kan de erfgenamen adviseren om de erfenis te aanvaarden of niet. Het ereloon dat u betaalt in ruil voor zijn advies, kan dus goed besteed zijn.

 • Organiseer de uitvaart

 • Dat gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, op instructie van de nabestaanden. Had de overledene een uitvaartverzekering? Dan moet u ook daar contact mee opnemen, eventueel via de bemiddelaar bij wie u het contract hebt gesloten.

De begrafeniskosten

De begrafenisondernemer regelt de uitvaart: begrafenis of crematie. Een uitvaart kost behoorlijk wat: dat kan gaan van 3.000 tot meer dan 7.000 euro. Die kosten gaan van de erfenis af, tenzij de overledene een uitvaartverzekering had.

Opgelet! Bewaar zorgvuldig alle facturen en documenten over de begrafeniskosten: de begrafenisondernemer, het drukwerk, de koffietafel, de bloemen ... Soms betalen het ziekenfonds, een verzekeringsmaatschappij of zelfs de werkgever van de overledene bepaalde kosten immers helemaal of gedeeltelijk terug. En u kunt de kosten inbrengen bij de aangifte voor de successierechten en dus aftrekken van het totaalbedrag van de nalatenschap.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Mondiale economie in de ban van politiek debat en centrale banken

Volgens AXA IM blijft de mondiale groei correct. De groei van de economie is echter niet langer synchroon. Dat wil zeggen : de Verenigde Staten nemen het voortouw, de rest van de wereld ervaart een groeivertraging. Toch zal de economie ondersteunend blijven voor de gunstige ontwikkeling van de bedrijfswinsten, aldus AXA IM. Het politiek debat zet zich ondertussen overal in de wereld op het voorplan. Italië. Brexit. Handelsoorlog. En de centrale banken staan voor een dilemma: renteverhoging of niet?

Verantwoord beleggen bij AXA Bank

Verantwoord beleggen zit in de lift. En terecht. Mensen willen weten waarin ze beleggen en welke bedrijven ze ondersteunen met hun investeringen. Ze stellen kwalitatieve en ethische eisen. Dat juichen we toe bij AXA Bank. Hoe we dit ethisch en bewust verantwoord beleggen toepassen, leest u in dit artikel.

De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw pensioen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Belg op zoek naar 1000 euro extra pensioeninkomen

De Belg wil gemiddeld 1000 euro extra pensioeninkomen per maand, bovenop het wettelijk pensioen. Dat blijkt uit de antwoorden van bijna 40.000 Belgen die op de website van AXA Bank de drie-vragen-test invulden over hun pensioen. Die geeft een eerste idee van hoeveel kapitaal u ongeveer moet opbouwen om goed voorbereid te zijn op uw pensioen. “Om 1000 euro extra per maand te bekomen tijdens je pensioen, spaar je best een vermogen van minimaal 300.000 euro bijeen,” zegt Xavier Gys van AXA Bank.

5 goede redenen om in fondsen te beleggen

Beleggen wordt vaak als alternatief naar voor geschoven voor de lage rente op spaarrekeningen, om een hoger rendement op uw spaargeld te krijgen. Toch staan heel wat Belgen nog altijd weigerachtig tegenover beleggen. Maar is dat wel terecht? We zochten het voor u uit.