Verklaring uiteindelijke begunstigde

Verklaring uiteindelijke begunstigde

Inleiding
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme, zijn alle banken en levensverzekeraars verplicht om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren. Dat geldt in het bijzonder wanneer die klanten vennootschappen zijn of andere juridische constructies met of zonder rechtspersoonlijkheid die geld beheren of uitkeren.

Die organisaties zijn van hun kant ook verplicht om de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden mee te delen aan de bank, en dat zowel bij het aangaan van de klantenrelatie als later bij elke wijziging van de uiteindelijke begunstigden.

Download hier het document 'verklaring uiteindelijke begunstigde' of lees verder voor meer info.
       - de verklaring 'bank' (NL)PDFFrançaisPDFDeutschPDF - EnglishPDF.
Definitie: waarom en hoe?
Eén van de basisprincipes van de Europese richtlijnen en nationale wetten inzake de bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme is het "ken-uw-klant- principe". Dat principe houdt o.a. in dat de bank verplicht is om al haar klanten volledig te identificeren. Als de klant een natuurlijke persoon is, gebeurt dat vanzelfsprekend via de identiteitskaart. Bij organisaties ligt dat iets moeilijker: daar moeten de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ worden geïdentificeerd. Dat zijn de natuurlijke personen voor wie de verrichtingen uiteindelijk worden uitgevoerd. Dat kunnen bijvoorbeeld de eigenaars zijn, of de bestuurders, al dan niet via tussenliggende vennootschappen.

Voor nieuwe klanten wordt de registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) automatisch gedaan bij het aangaan van de klantenrelatie. Dat gebeurt op basis van een verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) en een recto-verso kopie van de identiteitsbewijzen. Zorg er dus zeker voor dat u een kopie hebt van de identiteitsbewijzen van alle uiteindelijke begunstigden als u een rekening komt openen.

Aan de bestaande klanten wordt een nieuwe verklaring gevraagd bij verandering van aandeelhouders en/of bestuurders. Het is de verplichting van de klant om de bank op de hoogte te brengen van een wijziging. De definitie van uiteindelijke begunstigde verschilt al naargelang het type van organisatie (vennootschap, vzw, stichting, feitelijke vereniging, …). Meer informatie daarover leest u onder ‘Wie zijn de uiteindelijke begunstigden’ (TABEL).
Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?
De wet maakt een onderscheid naargelang het type organisatie. De definitie van uiteindelijke begunstigde wordt hieronder per type uitgelegd.

De gedetailleerde informatie over wie als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd en welke vakken u moet aanvinken en invullen op de verklaring, vindt u ook bij die vakken zelf en/of in de bijlagen die deel uitmaken van die verklaring.

Hoe ‘verklaring m.b.t . identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies’ invullen?
Type organisatie Wie ondertekent het document ? Wie invullen als uiteindelijke begunstigde: aandeelhouder/begunstigde Wie invullen als uiteindelijke begunstigde: beslisser
BVBA/CVBA/CVOA/VOF,... De zaakvoerder (indien meer dan één zaakvoerder, volstaat het dat slechts één zaakvoerder tekent. (Er wordt geen verschil gemaakt tussen statutaire en niet-statutaire zaakvoerders) Alle aandeelhouders met min. 25% van de aandelen. (Indien een aandeelhouder van min. 25% geen natuurlijke persoon is maar een andere vennootschap, dan moeten de uiteindelijke begunstigde natuurlijke personen daarvan worden geïdentificeerd.) Zaakvoerder(s) en/of bestuurslid/leden die niet vermeld werden als aandeelhouder of minder dan 25% van de aandelen bezitten. (Opgelet: indien enkel beslissers ook rubriek 2a invullen)
Feitelijke vereniging Eén van de volmachthouders Begunstigden van 25% of meer van het vermogen van de vereniging De in abstracto gedefiniëerde groep van personen in wier belang de vereniging werd opgericht of werkzaam is Volmachthouders op de rekening (min.2) (Opgelet: indien enkel beslissers ook rubriek 2b invullen)
VZW/IVZW De volmachthouder (indien meerdere volmachthouders is één volmachthouder voldoende.) Begunstigden van 25% of meer van het vermogen van de VZW De in abstracto gedefiniëerde groep van personen in wier belang de VZW werd opgericht of werkzaam is Alle leden van de raad van bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuursleden, … (Opgelet: indien enkel beslissers ook rubriek 2b invullen)
NV Vaste vertegenwoordiger / perso(o)n(en) verantwoordelijk voor dagelijks bestuur (afgevaardigd bestuurder). Indien alle aandeelhouders gekend zijn: Alle aandeelhouders met min. 25% van de aandelen. (Indien een aandeelhouder van min. 25% geen natuurlijke persoon is maar een andere vennootschap, dan moeten de uiteindelijke begunstigde natuurlijke personen daarvan worden geïdentificeerd.) Volledige raad van bestuur (afgevaardigd bestuurder, voorzitter, bestuursleden, …) cfr statuten. (Opgelet: indien enkel beslissers ook rubriek 2a invullen)
GCV Beherende vennoot (=meestal volmachthouder van de rekening) Alle aandeelhouders met min. 25% van de aandelen. Ook de stille vennoot indien min. 25% van de aandelen. (Indien een aandeelhouder van min. 25% geen natuurlijke persoon is maar een andere vennootschap, dan moeten de uiteindelijke begunstigde natuurlijke personen daarvan worden geïdentificeerd.) Zaakvoerder(s) die niet vermeld werden als aandeelhouder of minder dan 25% van de aandelen bezitten. (Opgelet: indien enkel beslissers ook rubriek 2a invullen)
       - Enkel pagina 1 & 2 (eventueel ook pagina 7) van het document moeten aan de dienst organisaties bezorgd worden

       - Voeg steeds de vereiste kopie(s) toe (voor –en achterkant) van de identiteitsbewijzen van alle uiteindelijke begunstigden.
De verklaring
De verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van uw organisatie, kunt u hier downloaden en invullen
       - de verklaring 'bank' (NL)PDFFrançaisPDFDeutschPDF - EnglishPDF.
        
            voor de verklaring 'bank':
                     - per mail naar organisations.bank@axa.be
                     - per fax naar 03.247.75.16
                     - per post naar AXA Bank Belgium nv, dienst Beleggingen & Organisaties (B42/497), Grotesteenweg 214, 2600 Berchem

Hebt u vragen bij het invullen van de verklaring, dan kunt u steeds terecht bij uw AXA bankagent.
Veelgestelde vragen
Waarom vraagt de bank informatie over de uiteindelijke begunstigden?
Sinds de laatste wijziging van de antiwitwaswet in 2010 moet de bank/levensverzekeraar de uiteindelijke begunstigde(n) van haar klanten identificeren. Het betreft een Europese verplichting die aan alle Europese bank/levensverzekeraar wordt opgelegd.

Over welke wet gaat het?
     • Belgische wet van 11 januari 1993PDF (pdf, 64 blz), laatst gewijzigd op 18 januari 2010, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en meer bepaald art. 8.
     • Het Koninklijk Besluit van 16 maart 2010 tot goedkeuring van het reglement van de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
     • De circulaire 2010-09 van 6 april 2010PDF (pdf, 89 blz) van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel en de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Alle personen die de uiteindelijke begunstigde zijn van mijn vennootschap of andere juridische constructie zijn bij de bank al gekend als volmachthouders op de rekening. Moet ik het attest dan nog invullen?
Het is niet noodzakelijk zo dat de volmachthouders op de rekening ook de uiteindelijke begunstigden zijn van de klant. De verklaring zal dus steeds moeten worden ingediend. Enkel op basis daarvan kan de bank weten of het al dan niet om dezelfde personen gaat.

Wij zijn een vzw en moeten onze uiteindelijke begunstigden kenbaar maken, die zijn er toch niet bij een vzw?
De wetgever zegt dat de uiteindelijke begunstigden zowel de aandeelhouders als de beslissingsnemers kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat er bij een vzw geen aandeelhouders zullen zijn, maar wel beslissingsnemers. In dat geval moeten dus enkel de personen opgegeven worden die de controle hebben over de vzw (voorzitter, secretaris, bestuursleden, penningmeester, algemeen directeurs,…).

Wij zijn een feitelijke vereniging en moeten onze uiteindelijke begunstigde kenbaar maken, die zijn er toch niet bij een feitelijke vereniging?
Een feitelijke verenigingPDF wordt gekenmerkt door een feitelijke toestand waarbij verschillende personen samen een vereniging vormen, zonder daarvoor een door de wet voorziene rechtsvorm aan te nemen. De wetgever zegt dat voor feitelijke verenigingen de uiteindelijke begunstigden die personen zijn die de controle uitoefenen over de vereniging. Het kan dan gaan om de voorzitter, de bestuursleden, e.d.

Wij zijn een vennootschap naar buitenlands recht, vallen wij ook onder deze wettelijke verplichting?
De Belgische antiwitwaswetgeving is van toepassing op alle Belgische banken/levensverzekeraars en hun klanten. Het feit dat u een buitenlandse rechtsvorm bent, ontslaat u niet van de verplichting om uw uiteindelijke begunstigden kenbaar te maken.

Wordt deze informatie enkel door AXA Bank gevraagd?
Gelet op het feit dat het hier om een wettelijke verplichting gaat, zijn alle Belgische banken/levensverzekeraars verplicht om deze informatie op te vragen.

Daarenboven is deze verplichting aan België opgelegd door een Europese richtlijn. Dus niet enkel de Belgische banken/levensverzekeraars, maar ook banken/levensverzekeraars in de andere lidstaten van de EU zijn verplicht om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren.

In België werd door de sectorfederatie van de financiële sector (Febelfin) een persberichtPDF verspreid waarin deze maatregel werd toegelicht.

Wat zal de bank doen als ik deze informatie niet meedeel?
De wetgever verplicht ons om actie te ondernemen als onze klanten ons hun uiteindelijke begunstigde(n) niet meedelen. Dat kan gaan van het blokkeren van de rekening tot het opzeggen van de klantenrelatie al naargelang de ernst van de feiten.

Welke identificatiedocumenten moet ik bij de verklaring voegen?
De bank moet een kopie ontvangen van een identificatiedocument van alle uiteindelijke begunstigden. Voor Belgen gaat het om een kopie van de voor- en achterkant van de (elektronische) identiteitskaart. Voor buitenlanders om een kopie van het internationaal paspoort.

Wat moet ik met het ingevulde attest doen?
U kunt het attest op verschillende manieren bezorgen:
     ◦ per post naar AXA Bank Belgium nv, dienst Beleggingen & Organisaties (B42/497), Grotesteenweg 214, 2600 Berchem
     ◦ per fax naar 03.247.75.16
     ◦ per mail naar organisations.bank@axa.be

U kunt het ook gewoon overhandigen aan uw vertrouwde AXA bankagent.

Wat zal AXA Bank doen met de gegevens?
De bank is wettelijk verplicht om de gegevens bij te houden tot 5 jaar na het beëindigen van de klantenrelatie. De gegevens van de uiteindelijke begunstigde(n) worden niet meegedeeld aan derden, tenzij de bank/levensverzekeraar wettelijk verplicht wordt om de informatie mee te delen.

Wat als de uiteindelijke begunstigden (aandeelhouders en/of bestuurders) wijzigen in de loop der jaren?
U dient de bank/levensverzekeraar op de hoogte te brengen van elke wijziging die een invloed heeft op uw uiteindelijke begunstigden. Daartoe dient u zelf het initiatief te nemen. U kunt steeds een nieuw exemplaar van het attest vinden op deze website of via uw AXA bankagent.