Privacy clausule

Terug naar Privacy

Doeleinden van de gegevensverwerking – Ontvangers van de gegevens

  • De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door AXA Bank Belgium van de ondernemingen van de AXA Groep in België, de ondernemingen die ermee in verbinding staan of derden, kunnen door AXA Bank Belgium worden verwerkt met het oog op het beheer van het klantenbestand, het rekeningenbeheer, kredietverlening en-beheer (met inbegrip van geëffectiseerde kredieten), globale overzicht van de cliënteel, het beheer van de commerciële relatie met klanten en tussenpersonen, statische studies, de opsporing, preventie en bestrijding van onregelmatigheden en fraude met inbegrip van deze gesteld door tussenpersonen. AXA Bank Belgium nv, met maatschappelijke zetel op de Troonplein 1 te 1000 Brussel is verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om een optimale service te verlenen in verband met de hogergenoemde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan andere ondernemingen van de AXA Groep, aan ondernemingen en/of aan personen die ermee in verbinding staan, uiteraard steeds binnen de wettelijke en reglementaire grenzen. Deze persoonsgegevens kunnen door AXA Bank Belgium verwerkt worden in bestanden die het deelt met AXA Belgium en AXA Private Management, met het oog op het beheer van het klantenbestand, in het bijzonder het beheer en de bijwerking van de identificatiegegevens en het globale overzicht van de cliënteel.

Gegevensverwerking met het oog op direct marketing

  • De meegedeelde persoonsgegevens kunnen door AXA Bank Belgium verwerkt worden met het oog op direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, bekendheid,…), om zijn kennis van de klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op de hoogte te brengen van zijn activiteiten, producten en diensten. Deze gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan andere ondernemingen van de AXA Groep en aan uw tussenpersoon met het oog op direct marketing, om hun kennis van hun klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op de hoogte te brengen van hun respectieve activiteiten, producten en diensten in bank en verzekeringen. Om een optimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen in hun hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten gunste van AXA Bank Belgium, de andere ondernemingen van de AXA Groep en/of uw tussenpersoon.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

  • In voorkomend geval kunnen de andere ondernemingen van de AXA Groep, de ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld, zich zowel in de Europese Unie als erbuiten bevinden. In geval van gegevensoverdracht buiten de Europese Unie, houdt AXA Bank Belgium zich aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor dergelijke overdrachten, met name zorgt voor een adequaat beschermingsniveau voor de aldus overdragen persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie ingestelde alternatieve mechanismen, zoals algemene voorwaarden of ook de bindende ondernemingsregels voor de AXA Groep in geval van overdrachten binnen de groep (Belgisch Staatsblad 6/10/2014, p. 78547).

Doorgeven van gegevens aan een overheid

  • AXA Bank Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat zij zelf of de andere ondernemingen van de AXA Groep, ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan en aan wie persoonsgegevens werden meegedeeld, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.

Vertrouwelijkheid

  • Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.

Recht op toegang, rechtzetting en verzet

  • De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn gegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/versokopie van zijn identiteitskaart te sturen naar AXA Bank Belgium nv, Customer Relations, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem of naar privacy.axa.bank@axa.be. Hij kan er ook meer informatie bekomen.

Uitgebreide versie van de privacyclausule

  • De betrokken persoon kan een uitgebreide versie van de privacyclausule van AXA Bank Europe terugvinden in het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Specifieke privacybepalingen ingeval van homebanking- en mobile banking-gebruik kunnen teruggevonden worden in de bijzondere Reglementen homebanking en mobile banking service. Alle reglementen zijn beschikbaar op de website van AXA Bank Belgium www.axabank.be of bij elke AXA Bankagent.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan