Sparen voor onverwachte uitgaven of voor iets speciaals, voor uw pensioen of gewoonweg voor de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen?
Vergelijk de gereglementeerde spaarrekeningen van AXA Bank Belgium en kies uw ideale rekening.
Combineren kan ook én het is gratis. Bovendien is uw kapitaal altijd beschikbaar.

Goed om weten

  • De gereglementeerde spaarrekeningen van AXA Bank Belgium, een Belgische financiële instelling, hebben geen vaste looptijd. Het Belgisch recht is van toepassing.
  • De basisrente of getrouwheidspremie kunnen op elk moment gewijzigd worden. We houden u daarover op de hoogte via de rekeninguittreksels.
  • Omschrijving categorie:
    • Categorie A: dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie.
    • Categorie B: dit is een gereglementeerde spaarrekening waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn,zoals een maximuminlage.
  • Er is geen minimale storting en voor de start2bank fidelity plus is er een maximumbedrag van 1.000.000 euro van toepassing.

Rentevergoeding

De vergoeding bestaat altijd uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Basisrente

De basisrente is de vergoeding die u krijgt voor elke dag dat uw spaargeld op uw rekening staat. De basisrente wordt dagelijks berekend en wordt toegepast op het volledige saldo. Het geld op uw spaarrekening brengt basisrente op vanaf de kalenderdag volgend op de storting en brengt geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de geldopname. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald op 1 januari of wanneer u uw spaarrekening afsluit.

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie ontvangt u op het bedrag dat 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe wervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. Als u uw geld eerder afhaalt, verliest u de getrouwheidspremie en krijgt u aIleen de basisrente. De getrouwheidspremie wordt betaald op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, dit is op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

Als het gedeponeerde bedrag op de spaarrekening start2bank fidelity plus meer bedraagt dan 250.000 euro, dan bedraagt de basisrente op jaarbasis 0,25%. De basisrente wordt dagelijks berekend en wordt steeds toegepast op het volledige saldo. Als het gedeponeerde bedrag op de spaarrekening start2bank fidelity plus meer bedraagt dan 250.000 euro, dan wordt een getrouwheidspremie van 0,70% op jaarbasis toegepast op het bedrag van de storting (of op het in aanmerking komende saldo bij hernieuwing van de getrouwheidspremie).

Welke fiscale voordelen biedt een gereglementeerde spaarrekening?

Voor inkomstenjaar 2024 wordt een eerste schijf van de interesten tot 1.020 euro vrijgesteld van roerende voorheffing bij natuurlijke personen met een verblijfplaats in België. Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden wordt die vrijstelling verdubbeld tot 2.040 euro. Op interesten boven deze schijf geldt een roerende voorheffing van 15%.

Wat zijn de risico's van een spaarrekening?

Risico op faillissement

De bedragen die u stort op uw spaarrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt u het risico uw spaargeld boven dat beschermde maximumbedrag te verliezen. Het kan ook dat u wordt onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van uw spaargeld boven die beschermde 100.000 euro.

Meer info: Informatiefiche over de depositobeschermingPDF

Inflatierisico

Door de aanhoudende prijsstijgingen kan uw spaargeld in waarde dalen.

Wat zijn de kosten van een spaarrekening?

Papieren rekeninguittreksels naar het thuisadres (enkel mogelijk bij de I-plus spaarrekening): 5 euro per jaar + portkosten per verzending.

Klachtendienst en bemiddeling

Interne klachtendienst

Er zijn twee manieren om contact met ons op te nemen: u kunt het online klachtenformulier invullen of een brief versturen naar het volgende adres:

AXA Bank Belgium NV
Customer Relations B32/053
Grotesteenweg 214
B-2600 Berchem

Bemiddeling

De ombudsdienst voor financiële diensten komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtendienst:

OMBUDSFIN
Ombudsdienst voor financiële diensten
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
B-1000 Brussel
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsfin is een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.