Wat is een obligatie?

Vermogen Beleggen Sparen – 26 april 2017

Door een obligatie te kopen, leent u als spaarder geld aan een overheid, een internationale organisatie of een bedrijf. Op de vervaldag betaalt de uitgever van de obligatie het geleende kapitaal terug. In de tussentijd krijgt u regelmatig een rente. Het risico is beperkt en schuilt vooral in de vraag of de uitgever zijn verplichtingen kan nakomen.

obligaties
Beleggen in een obligatiefonds heeft grote voordelen. U kunt vaak met een klein bedrag instappen, u belegt in moeilijk of anders niet toegankelijke obligaties en de beheerder zorgt voor een evenwichtige spreiding van het risico.

Obligaties, termijnrekeningen en staatsbons: gelijk maar toch anders

Een obligatie van een overheid wordt een staatsbon genoemd. Een kasbon was een obligatie van een bank of een kredietinstelling, als u nu geld leent aan een bank, komt dat op een termijnrekening te staan. En ondernemingen kunnen obligaties uitgeven om hun bedrijf draaiende te houden en te laten groeien.

De looptijd van obligaties is meestal op voorhand bepaald. Op de eindvervaldag betaalt de uitgever u het geleende geld terug. In de tussentijd – meestal jaarlijks - keert hij u een overeengekomen rente uit in de vorm van een coupon. De stelregel daarbij is: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente.

Hoe risicovol zijn obligaties?

Obligaties zijn relatief veilige producten. Maar het risico bestaat dat de uitgever of ‘emittent’ van de obligatie failliet gaat en uw lening niet meer kan terugbetalen. Daarom worden staatsobligaties in de regel als minder risicovol beschouwd dan bedrijfsobligaties: de kans dat een staat failliet gaat, wordt bijzonder klein geacht.

De rente die u voor een bedrijfsobligatie ontvangt, hangt vooral af van twee factoren: de looptijd en de kredietwaardigheid van het bedrijf. De rating of kredietwaardigheidsscore is hiervoor een belangrijke risico-indicator. Een bedrijf met een lagere rating is iets minder kredietwaardig en zal daarom een iets hogere vergoeding moeten betalen aan de belegger om die ervan te overtuigen zijn geld te plaatsen.

Investeringswaardige obligaties – investment grade in het beleggersjargon – herkent u aan een rating BBB of hoger. Obligaties met BB+ of lager worden high yield, speculatieve obligaties of ‘rommel’ genoemd.

Soorten obligaties

 • Als u bevoorrechte obligaties bezit, krijgt u als eerste uw geld terug ingeval de uitgever zijn schulden niet kan terugbetalen.
 • Bij achtergestelde obligaties gaat het net omgekeerd: u wordt pas terugbetaald na alle bevoorrechte en gewone schuldeisers.
 • Obligaties met nulcoupon zijn obligaties waarvan de rente niet wordt uitbetaald, maar bij het kapitaal gevoegd. Die rente brengt dan op haar beurt weer rente op.
 • Er bestaan ook eeuwigdurende obligaties. Dat zijn leningen met een onbepaalde looptijd, er is dus geen eindvervaldag waarop u uw geld kunt terugvragen. Dit soort obligaties kunt u enkel via de beurs verkopen.
 • Geïndexeerde obligaties zijn obligaties waarvan het rendement gekoppeld is aan een index (een wisselkoers, de goudprijs, een beursindex, de inflatie …).
 • Wanneer u obligaties in vreemde munten aankoopt, houd dan altijd rekening met het wisselkoersrisico.

Hoe bewaart u obligaties?

Het is verplicht om obligaties op een effectenrekening te bewaren.

Aandelen en obligaties: de verschillen

Bedrijven kunnen hun activiteiten ook financieren door aandelen uit te geven. Wat is het verschil met obligaties?

 • Aandelen hebben geen vaste looptijd en dus ook geen eindvervaldag.
 • Obligaties leveren jaarlijks intrest op, meestal een vast percentage op uw inleg. Bij aandelen bent u niet zeker of u jaarlijks een vergoeding (een dividend) krijgt. Ook de hoogte van dat dividend ligt niet van tevoren vast.
 • Overheden kunnen wel geld ophalen via obligaties (staatsbons), maar kunnen geen aandelen uitgeven.
 • Obligatie zijn minder risicovol dan aandelen, die ook in waarde kunnen zakken.

Beleggen via een obligatiefonds

Als u intekent op een obligatiefonds, belegt u in obligaties van meerdere (soms wel honderden) bedrijven en/of overheden. Zo’n fonds verschilt dan ook grondig van een gewone obligatie. De grootste voordelen, het vooraf gekende rendement en de vaste eindvervaldag, gelden namelijk niet voor een fonds. Ook de fiscaliteit van obligatiefondsen kan erg complex zijn. Informeer u vooraf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Maar beleggen in een obligatiefonds heeft ook grote voordelen:

 • U kunt vaak met een klein bedrag instappen.
 • De fondsbeheerder kan beleggen in voor particulieren moeilijk of niet toegankelijke obligaties en kan makkelijk inspelen op trends en rentewijzigingen.
 • De beheerder zorgt ook voor een evenwichtige spreiding van het risico.

Die risicospreiding is een niet te onderschatten pluspunt. Wanbetaling bij één emittent heeft immers maar een beperkte weerslag op de portefeuille. Dat wordt des te belangrijker als u wilt beleggen in obligaties die hoge rendementen vooropstellen, maar minder goed zijn van kwaliteit.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Onafhankelijk en niet-onafhankelijk beleggingsadvies: wat is het verschil?

De nieuwe Europese beleggersrichtlijn MiFID II, dis sinds begin dit jaar van kracht is, voert een nieuw begrip in: onafhankelijk beleggingsadvies. Bijgevolg is er ook niet-onafhankelijk beleggingsadvies. Wat is het onderscheid? En is onafhankelijk beleggingsadvies beter dan niet-onafhankelijk beleggingsadvies of is er geen verschil?

Wat is een beleggersprofiel?

Banken moeten uw beleggersprofiel bepalen voordat ze u beleggingsadvies mogen geven of beleggingsproducten aanbieden. Maar wat is een beleggersprofiel eigenlijk en hoe en waarom wordt het opgesteld?

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan