Hoeveel erfbelasting betaal ik in Brussel?

Vermogen Fiscaliteit Gezin – 02 juli 2018

Wanneer u erft van iemand die minstens 2,5 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonde bij zijn overlijden, moet u op de waarde van die erfenis aan de Brusselse overheid belasting betalen: de successie- of erfenisrechten. Een overzicht van de tarieven voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Successierechten in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden

  Belastingschijven Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 50.000 euro 3%
 
  Van 50.000,01 tot 100.000 euro 8% 1.500 euro  
  Van 100.000,01 tot 175.000 euro 9% 5.500 euro  
  Van 175.000,01 tot 250.000 euro 18% 12.250 euro  
  Van 250.000,01 tot 500.000 euro 24% 25.750 euro  
  Meer dan 500.000 euro 30% 85.750 euro  

 

Hoeveel erfbelasting betaal ik in Brussel?
Erfgenamen in rechte lijn, echtgenoten of wettelijk samenwonenden hoeven op de eerste schijf van 15.000 euro geen erfbelasting te betalen.

Vrijstellingen op roerende goederen

Erfgenamen in rechte lijn, echtgenoten of wettelijk samenwonenden hoeven op de eerste schijf van 15.000 euro geen erfbelasting te betalen.

Die vrijstelling wordt voor de kinderen van de overledene die nog geen 21 jaar oud zijn, verhoogd met 2.500 euro voor elk volledig jaar dat nog moet verlopen totdat zij 21 jaar worden. Voor de achterblijvende partner (echtgenoot of wettelijk samenwonend) is er ook een verhoging met de helft van de vrijstellingen van alle kinderen samen.

Concreet: een man van 42 jaar oud laat bij zijn overlijden een vrouw en 3 kinderen achter: een dochter van 15 en twee zonen van 13 en 10 jaar oud. Voor de kinderen wordt de vrijstelling berekend op de eerste schijf van 15.000 euro en de resterende volle jaren totdat zij 21 worden.

 • Voor de oudste dochter blijven er 5 volle jaren over (van 16 tot 21 jaar): 15.000 + (5 x 2.500) = 27.500 euro
 • Voor de oudste zoon zijn er nog 7 volle jaren over (van 14 tot 21 jaar): 15.000 + (7 x 2.500) = 32.500 euro
 • De jongste zoon heeft nog 10 volle jaren te gaan (van 11 tot 21 jaar): 15.000 + (10 x 2.500) = 40.000 euro

Hun moeder hoeft geen successierechten te betalen op de eerste schijf van 15.000 euro, vermeerderd met de helft van de bijkomende vrijstelling voor de kinderen: 15.000 + (2.500 x ((5 + 7 + 10)/2)) = 42.500 euro.

Vrijstelling en verlaagd gunsttarief voor de gezinswoning

Gehuwden en wettelijk samenwonenden hoeven geen successierechten te betalen op de gezinswoning. Feitelijk samenwonenden kunnen in Brussel geen aanspraak maken op deze vrijstelling, zelfs als zij al tientallen jaren samenleefden. Juridisch gezien hebben feitelijk samenwonenden immers geen band met elkaar. Daardoor vallen zij, zowel voor onroerende als roerende goederen, in principe onder het tarief dat van toepassing is op ‘vreemden’, het hoogste tarief.

Erfgenamen in rechte lijn en wettelijk samenwonende partners die door bloedverwantschap daarmee worden gelijkgesteld (broers en zussen, neven en nichten en ooms en tantes) hebben geen recht op vrijstelling, maar wel op een verlaging van het gewone tarief met een derde tot een bedrag van 250.000 euro. Boven dit bedrag geldt het normale tarief.

  Nettoaandeel in de vererfde woning Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 50.000 euro 2%
 
  Van 50.000,01 tot 100.000 euro 5,3% 1.000 euro  
  Van 100.000,01 tot 175.000 euro 6% 3.650 euro  
  Van 175.000,01 tot 250.000 euro 12% 8.150 euro  
  Van 250.000,01 tot 500.000 euro 24% 17.150 euro  
  Meer dan 500.000 euro 30% 77.150 euro  

 

Er zijn wel voorwaarden om dit verlaagde tarief te krijgen:

 • Volle eigendom: de erflater moet minstens gedeeltelijk eigenaar in volle eigendom zijn van het gebouw. Wanneer de erflater de gezinswoning in blote eigendom bezit, betalen de erfgenamen het gewone tarief.
 • Algehele of gedeeltelijke eigendom: de gezinswoning moet niet in zijn geheel aan de erflater toebehoren. Het verlaagde tarief geldt dus ook als de erflater maar gedeeltelijk eigenaar is.
 • Minstens 5 jaar hoofdverblijfplaats: de woning moet minstens 5 jaar als hoofdverblijfplaats voor de erflater hebben gediend. Deze voorwaarde is er om te vermijden dat iemand louter om fiscale redenen tegen het levenseinde in Brussel komt wonen. Het bewijs moet worden geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. De aanspraak op het voordeeltarief gaat niet verloren als de erflater door medische overmacht niet langer in zijn woning kan verblijven

Successierechten in de zijlijn

Voor kleine nalatenschappen voor erfgenamen in de zijlijn geldt een vrijstelling van 1.250 euro.

 • tussen broers en zussen
  Belastingschijven Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 12.500 euro 20%
 
  Van 12.500,01 tot 25.000 euro 25% 2.500 euro  
  Van 25.000,01 tot 50.000 euro 30% 5.625 euro  
  Van 50.000,01 tot 100.000 euro 40% 13.125 euro  
  Van 100.000,01 tot 175.000 euro 55% 33.125 euro  
   Van 175.000,01 tot 250.000 euro 60% 74.375 euro   
  Meer dan 250.000 euro 65% 119.375 euro  

 • tussen ooms of tantes
  Belastingschijven Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 50.000 euro 35%
 
  Van 50.000,01 tot 100.000 euro 50% 17.500 euro  
  Van 100.000,01 tot 175.000 euro 60% 42.500 euro  
  Meer dan 175.000 euro 70% 87.500 euro  

 • tussen alle andere personen
  Belastingschijven Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 50.000 euro 40%
 
  Van 50.000,01 tot 75.000 euro 55% 20.000 euro  
  Van 75.000,01 tot 175.000 euro 65% 33.750 euro  
  Meer dan 175.000 euro 80% 98.750 euro  

Verminderde successierechten wegens kinderlast en opeenvolgende overdrachten

 • Iedere erfgenaam met minstens 3 kinderen jonger dan 21 jaar krijgt 2% vermindering op de successierechten. Er is een maximum van 62 euro per kind.
 • Wanneer goederen minder dan een jaar ervoor uit een nalatenschap werden verkregen en opnieuw worden doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer de erfgenaam kort na het overlijden van de erflater ook overlijdt, worden de successierechten met de helft verminderd.
 • Wanneer een onroerend goed in blote eigendom wordt overgelaten, kan de erfgenaam vragen om de betaling van de successierechten op te schorten tot het vruchtgebruik eindigt en hij de volle eigendom krijgt. Als dat pas gebeurt na verschillende opeenvolgende overdrachten, mogen er maximaal 60% successierechten op de waarde van het goed worden geheven.

Misschien ook interessant voor u:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Belgische zorgvolmacht nu ook elders in Europa erkend

Sinds 1 januari 2021 wordt een in België ingestelde buitengerechtelijke bescherming ook erkend in verschillende andere lidstaten van de Europese Unie. Dit kan handig zijn voor wie zich bijvoorbeeld na zijn pensionering in Frankrijk of Portugal wil vestigen.

Lees verder

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

Het parlement heeft de nieuwe effectentaks definitief goedgekeurd. Deze taks, die op 26 februari 2021 in werking is getreden, heeft volgens de federale regering een louter budgettair doel en moet een structurele bijdrage leveren aan de financiering van de gezondheidszorg. Daarom wordt er ook soms gesproken over een solidariteitsbijdrage in plaats van een effectentaks.

Lees verder

Fiscaal voordeel van het duolegaat verdwijnt: wat nu?

Vanaf 1 juli 2021 schaft de Vlaamse regering het fiscaal voordeel van het duolegaat af. Daarmee komt een einde aan een veelgebruikte manier om verre vrienden of familieleden tegen een lager tarief te laten erven. Hebt u een testament met een duolegaat, dan gaat u best vóór 1 juli even langs bij de notaris.

Lees verder