Hoeveel erfbelasting betaal ik in Wallonië?

Vermogen Fiscaliteit Gezin – 02 juli 2018

Wanneer u erft van iemand die minstens 2,5 jaar in het Waals Gewest woonde bij zijn overlijden, moet u op de waarde van die erfenis aan de Waalse overheid belasting betalen: de successie- of erfenisrechten. Een overzicht van de tarieven voor het Waals Gewest.

Successierechten in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden

  Belastingschijven Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 12.500 euro 3%
 
  Van 12.500,01 tot 25.000 euro 4% 375 euro  
  Van 25.000,01 tot 50.000 euro 5% 875 euro  
  Van 50.000,01 tot 100.000 euro 7% 2.125 euro  
  Van 100.000,01 tot 150.000 euro 10% 5.625 euro  
  Van 150.000,01 tot 200.000 euro 14% 10.625 euro  
  Van 200.000,01 tot 250.000 euro 18% 17.625 euro  
  Van 250.000,01 tot 500.000 euro 24% 26.625 euro  
  Meer dan 500.000 euro 30% 86.625 euro  

 

Hoeveel erfbelasting betaal ik in het Waals Gewest?
De achterblijvende partner (echtgenoot of wettelijk samenwonende) is sinds 1 januari 2018 volledig vrijgesteld van successierechten voor zijn of haar netto-aandeel in de gezinswoning.

Feitelijk samenwonenden kunnen in Wallonië geen aanspraak maken op de tarieven die gelden voor gehuwden of wettelijk samenwonenden, zelfs als zij al tientallen jaren samen leefden. Juridisch gezien hebben feitelijk samenwonenden immers geen band met elkaar. Daardoor vallen zij, zowel voor onroerende als roerende goederen, in principe onder het tarief dat van toepassing is op ‘vreemden’, het hoogste tarief.

Vrijstelling van 12.500 tot 25.000 euro voor roerende goederen

Erfgenamen in rechte lijn, echtgenoten of wettelijk samenwonenden hoeven geen erfbelasting te betalen op de eerste schijf van 12.500 euro. Indien het netto-aandeel van de erfgenaam in kwestie niet hoger is dan 125.000 euro, dan is ook de tweede schijf tot 25.000 euro vrijgesteld.

Die vrijstelling wordt voor de kinderen van de overledene die nog geen 21 jaar oud zijn, verhoogd met 2.500 euro voor elk volledig jaar dat nog moet verlopen totdat zij 21 jaar worden. Voor de achterblijvende partner (echtgenoot of wettelijk samenwonend)is er ook een verhoging met de helft van de bijkomende vrijstellingen van alle kinderen samen.

Concreet: een man van 42 jaar oud laat bij zijn overlijden een vrouw en 3 kinderen achter: een dochter van 15 en twee zonen van 13 en 10 jaar oud. Zij erven elk 40.000 euro. Voor de kinderen wordt de vrijstelling bijgevolg berekend op de eerste twee schijven en de resterende volle jaren totdat zij 21 worden.

 • Voor de oudste dochter blijven er 5 volle jaren over (van 16 tot 21 jaar): 25.000 + (5 x 2.500) = 37.500 euro
 • Voor de oudste zoon zijn er nog 7 volle jaren over (van 14 tot 21 jaar): 25.000 + (7 x 2.500) = 42.500 euro
 • De jongste zoon heeft nog 10 volle jaren te gaan (van 11 tot 21 jaar): 25.000 + (10 x 2.500) = 50.000 euro

Hun moeder hoeft geen successierechten te betalen op de eerste schijf van 25.000 euro, vermeerderd met de helft van de bijkomende vrijstelling voor de kinderen: 25.000 + (2.500 x ((5 + 7 + 10)/2)) = 52.500 euro.

Volledige vrijstelling voor de gezinswoning

De achterblijvende partner (echtgenoot of wettelijk samenwonende) is sinds 1 januari 2018 volledig vrijgesteld van successierechten voor zijn of haar netto-aandeel in de gezinswoning. In tegenstelling tot Vlaanderen en Brussel geldt de vrijstelling geldt ook voor wettelijk samenwonende erfgenamen in rechte lijn en wettelijk samenwonende partners die door bloedverwantschap daarmee worden gelijkgesteld (broers en zussen, neven of nichten en ooms en tantes). Zo zijn bijvoorbeeld twee zussen die wettelijk samenwonen of een kind dat wettelijk samenwoont met zijn ouders, ook vrijgesteld van successierechten op de gezinswoning.

Er is ook een verminderd tarief voor erfgenamen in de rechte lijn. De vermindering wordt toegekend tot een bedrag van 250.000 euro. Boven dat bedrag geldt het normale tarief van 24% en 30%.

  Nettoaandeel in de vererfde woning Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 25.000 euro 1%
 
  Van 25.000,01 tot 50.000 euro 2% 250 euro  
  Van 50.000,01 tot 175.000 euro 5% 750 euro  
  Van 175.000,01 tot 250.000 euro 12% 7.000 euro  
  Van 250.000,01 tot 500.000 euro 24% 16.000 euro  
  Meer dan 500.000 euro 30% 76.000 euro  

 

Er zijn wel voorwaarden om de (gedeeltelijke) vrijstelling en het lagere tarief te krijgen:

 • Volle eigendom: de erflater moet eigenaar in volle eigendom zijn van de woning. Wanneer de erflater de gezinswoning in blote eigendom bezit, betalen de erfgenamen het gewone tarief en kunnen zij geen (gedeeltelijke) vrijstelling krijgen.
 • Algehele of gedeeltelijke eigendom: de gezinswoning moet niet in zijn geheel aan de erflater toebehoren. De (gedeeltelijke) vrijstelling en het verlaagde tarief gelden dus ook als de erflater maar gedeeltelijk eigenaar is.
 • Minstens 5 jaar hoofdverblijfplaats: de woning moet minstens 5 jaar als hoofdverblijfplaats voor de erflater hebben gediend. Deze voorwaarde is er om te vermijden dat iemand louter om fiscale redenen tegen het levenseinde in Wallonië komt wonen. Het bewijs moet worden geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. De aanspraak op het voordeeltarief gaat niet verloren als de erflater door overmacht of om dwingende medische, familiale, professionele of maatschappelijke redenen niet langer in zijn woning kan verblijven.
 • Het onroerend goed moet in het Waals Gewest gelegen zijn.
 • Het onroerend goed moet minstens gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning. Woningen met gemengde bestemming (een commercieel gelijkvloers met een woongedeelte erboven) komen dus ook in aanmerking.

Successierechten in de zijlijn (tussen broers en zusters, ooms en tantes, neven en nichten en tussen alle andere personen):

 • tussen broers en zusters
  Belastingschijven Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 12.500 euro 20%
 
  Van 12.500,01 tot 25.000 euro 25% 2.500 euro  
  Van 25.000,01 tot 75.000 euro 35% 5.625 euro  
  Van 75.000,01 tot 175.000 euro 50% 23.125 euro  
  Meer dan 175.000 euro 65% 73.125 euro  

 

 • tussen ooms en tantes of neven en nichten
  Belastingschijven Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 12.500 euro 25%
 
  Van 12.500,01 tot 25.000 euro 30% 3.125 euro  
  Van 25.000,01 tot 75.000 euro 40% 6.875 euro  
  Van 75.000,01 tot 175.000 euro 55% 26.875 euro  
  Meer dan 175.000 euro 70% 81.875 euro  

 

 • tussen alle andere personen
  Belastingschijven Tarief Totaal over de voorgaande schijven  
  Van 0 tot 12.500 euro 30%
 
  Van 12.500,01 tot 25.000 euro 35% 3.750 euro  
  Van 25.000,01 tot 75.000 euro 60% 8.125 euro  
  Van 75.000,01 tot 175.000 euro 80% 38.125 euro  
  Meer dan 175.000 euro 90%* 118.125 euro  

*Het tarief van 90% is door het Arbitragehof vernietigd omdat het onverenigbaar is met de Grondwet. Zolang de Waalse regering het tarief in de schijf boven 1750.000 euro niet wijzigt, moet er 80% worden betaald.

Erfgenamen in de zijlijn hoeven geen successierechten te betalen als het netto actief van de nalatenschap lager is dan 620 euro.

Voor erfgenamen in de zijlijn tot in de tweede graad (broers en zussen) die van een minderjarige erven is er een vrijstelling van 12.500 euro, op voorwaarde dat de erfenis niet bij testament is vastgelegd.

Er zijn ook geen successierechten verschuldigd op onroerende goederen zoals natuurgebieden, bossen of wouden gelegen in het Waals Gewest.

En wanneer iemand door een gewelddaad aan zijn einde komt, zijn erfgenamen in de rechte lijn of in de zijlijn tot de tweede graad (broers en zussen) vrijgesteld van successierechten tot een bedrag van 250.000 euro.

Verminderde successierechten wegens kinderlast en opeenvolgende overdrachten

 • Iedere erfgenaam met minstens 3 kinderen jonger dan 21 jaar krijgt 2% vermindering op de successierechten. Er is een maximum van 62 euro per kind. Gaat het om de langstlevende partner (gehuwd of samenwonend), dan bedraagt de vermindering 4% per kind dat de leeftijd van 21 jaar niet had bereikt, met een maximum van 124 euro per kind.
 • Wanneer goederen minder dan een jaar ervoor uit een nalatenschap werden verkregen en opnieuw worden doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer de erfgenaam kort na het overlijden van de erflater ook overlijdt, worden de successierechten met de helft verminderd.
 • Wanneer een onroerend goed in blote eigendom wordt overgelaten, kan de erfgenaam vragen om de betaling van de successierechten op te schorten tot het vruchtgebruik eindigt en hij de volle eigendom krijgt. Als dat pas gebeurt na verschillende opeenvolgende overdrachten, mogen er maximaal 60% successierechten op de waarde van het goed worden geheven.

Misschien ook interessant voor u:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: nog altijd een noodzaak. Maar ook voldoende?

Het pensioen blijft de gemoederen en de nieuwsmedia beroeren. Laten we het zeggen zoals het is: ons wettelijk pensioen zal later waarschijnlijk niet volstaan om onbezorgd te leven. Een korte berekening via onze simulatietool zal u daarvan snel overtuigen. Reden genoeg om nu al te beginnen met de voorbereiding van uw latere leven door bijvoorbeeld aan pensioensparen te doen. Een overzicht van de troeven van een formule die een ideale basis vormt om ook andere beleggingen te overwegen.

Belg op zoek naar 1000 euro extra pensioeninkomen

De Belg wil gemiddeld 1000 euro extra pensioeninkomen per maand, bovenop het wettelijk pensioen. Dat blijkt uit de antwoorden van bijna 40.000 Belgen die op de website van AXA Bank de drie-vragen-test invulden over hun pensioen. Die geeft een eerste idee van hoeveel kapitaal u ongeveer moet opbouwen om goed voorbereid te zijn op uw pensioen. “Om 1000 euro extra per maand te bekomen tijdens je pensioen, spaar je best een vermogen van minimaal 300.000 euro bijeen,” zegt Xavier Gys van AXA Bank.

Wat moet u doen bij een overlijden?

Wanneer iemand sterft die u dierbaar is, dan is dat natuurlijk zwaar om te verwerken. Bovendien moeten er bij een overlijden heel wat aangiftes gebeuren, de uitvaart moet worden geregeld en ook financieel moeten er stappen worden ondernomen. Omdat u bij een sterfgeval al genoeg aan uw hoofd hebt, bezorgen we u graag een kort overzicht van alles wat er moet gebeuren.

Wat verandert er in het erfrecht?

Op 1 september 2018 wordt de hervorming van het burgerlijk erfrecht van kracht. Dat zal belangrijke wijzigingen met zich meebrengen op het vlak van successieplanning en de verdeling van een nalatenschap na een overlijden. Het voornaamste is dat de wetshervorming u meer vrijheid bezorgt om uw nalatenschap zelf te regelen. Zo kunt u een groter deel van uw vermogen naar eigen inzicht verdelen onder familie of vrienden of het bestemmen voor een goed doel. Ontdek hierna de voornaamste bepalingen van het nieuwe erfrecht.

Hoe wordt de erfbelasting berekend?

Wanneer u erft van iemand die in België woonde bij zijn overlijden, moet u op de waarde van die erfenis belasting betalen: de successie- of erfenisrechten. In Vlaanderen spreekt men in dat verband ook wel van ‘erfbelasting’. Die successierechten verschillen volgens het gewest waarin de erflater zijn fiscaal domicilie had. Een aantal principes zijn wel gemeenschappelijk voor Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We sommen ze even voor u op.