Wat bepaalt de kredietwaardigheid van uw organisatie?

Succesvol ondernemen Bedrijf in groei Professioneel krediet – 05 juli 2022

U wilt uw onderneming laten draaien, u wilt als ondernemer groeien, maar hebt hiervoor niet genoeg middelen? Of u hebt zelf wel voldoende kapitaal, maar wilt dat liever niet allemaal in 1 project investeren? Dan is een lening de oplossing. Maar om een lening af te sluiten, moet eerst de kredietwaardigheid van uw bedrijf worden beoordeeld. En die hangt af van een aantal factoren. Hieronder ontdekt u de belangrijkste.

3 factoren die de kredietwaardigheid van uw onderneming bepalen

kredietwaardigheid van een onderneming
Kredietwaardigheid is iets wat u stelselmatig opbouwt.

De kredietwaardigheid van uw organisatie hangt af van een aantal factoren. Bepaalde factoren wegen zwaarder door dan andere. Sommige kunt u onmiddellijk aanpakken, andere vragen wat meer tijd. U doet er dus goed aan om de hiernavolgende factoren goed op te volgen en zo uw kredietaanvragen alle kans op slagen te geven.

1. Bewijs dat u het gevraagde krediet kunt terugbetalen

Hét criteria waar een bank naar kijkt wanneer ze onderzoeken of u een lening kunt terugbetalen, is de free cashflow. Dat is het geld dat overblijft nadat men alle terugkerende kosten om het bedrijf te laten draaien van de omzet heeft afgetrokken. De free cashflow – of vrije kasstroom - is steeds gebaseerd op de laatste boekhoudkundige cijfers van uw onderneming.

Free cashflow =
bedrijfsresultaat na belastingen + afschrijvingen - kapitaal aflossing bestaande leningen – uitzonderlijke opbrengsten + uitzonderlijke kosten - overige niet-kasopbrengsten – overige niet-kaskosten


Meer uitleg over de berekening van de free cashflow en een voorbeeld in deze blog.

Vervolgens analyseert de bank de objectieve meerwaarde van uw project, zoals kosten die wegvallen. Denk hierbij aan huur of bestaande leningen. Tot slot worden de afbetalingen van uw nieuwe lening in rekening gebracht.

De free cashflow, verminderd met de wegvallende kosten en verhoogd met de nieuwe kredietlast, geeft de terugbetalingscapaciteit weer. Die moet groter zijn dan nul om positief beoordeeld te worden.

Terugbetalingscapaciteit =
free cashflow + objectief weg te vallen kosten - aflossing nieuwe lening


Als het resultaat negatief is, zal de bank extra info vragen om die negatieve terugbetalingscapaciteit te weerleggen. Bijvoorbeeld: de cijfers van vorig jaar waren negatief beïnvloed door COVID, een ziekte, een brand …

Of omgekeerd: in sommige projecten verwacht u meer omzet te draaien dankzij de investering. Dat moet worden aangetoond door een onderbouwd financieel plan, bevestigd door een erkende boekhouder of accountant.

Tegenover dit soort projecten kan de bank soms extra waarborgen of een bijkomende inspanning van u vragen. Die extra’s dienen als garantie dat u er zelf in gelooft en om de risico’s te beperken voor de bank.

Terugbetalingscapaciteit is bij uitstek de belangrijkste indicator in een kredietbeslissing. Uw bankagent berekent dit graag voor u.


2. Bewijs dat uw onderneming financieel gezond is

Naast het project zal de bank ook uw onderneming zelf beoordelen: “Heeft deze ondernemer voldoende eigen middelen om een tegenvaller op te vangen?” “Is deze onderneming financieel gezond?”. Hiervoor worden een aantal parameters berekend en beoordeeld.

 1. Netto eigen vermogen: positieve getallen zijn goed
  • eigen vermogen – voorschotten aan vennoten (activa) + voorschotten aan vennoten (passiva)+ overige schulden – overige vorderingen
 2. Schuldgraad: hoe kleiner hoe beter, meer dan 100% is slecht
  • totaal vreemd vermogen / netto eigen vermogen
 3. Liquiditeitsratio: groter dan 1 is goed
  • kortlopend actief1/kortlopend passief2
 4. Netto bedrijfskapitaal: positieve getallen zijn goed
  • kortlopend actief1 – kortlopend passief2

  Kortlopend actief (excl. rekening courant vennoten): stocks + bestellingen in uitvoering + handelsvorderingen + liquide middelen

  Kortlopend passief: schulden >1jaar die binnen het jaar vervallen + financiële schulden + handelsschulden + ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen + schulden belastingen, bezoldigingen & sociale lasten


Is één van deze indicatoren niet zo goed, maar kunt u vooruitgang aantonen of hebt u er een goede reden voor? Wees gerust: de bank neemt het volledig plaatje in beschouwing. AXA Bankagenten zijn trouwens zelf ondernemers en weten dus dat een onderneming voor meer staat dan cijfers alleen.

AXA Bankagenten zijn zelf zelfstandigen en weten dat een onderneming meer is dan cijfers alleen.

Uw bankagent berekent graag uw ratio’s:


Hieraan gekoppeld is het volume aan liquide middelen een belangrijke indicator. Dit is de meest voor de hand liggende buffer. Dit beslaat de betaal-, spaar-, termijn- en effectenrekeningen.

Finaal kijkt de bankagent na of u een goede kredietgeschiedenis hebt. Dit doet de bank zowel door te kijken naar uw terugbetalingspatroon van eventuele lopende leningen en het raadplegen van het Centraal Aanspreekpunt van Ondernemingen voor een overzicht van alle andere kredieten.

Het werkt dus in uw voordeel om totaalklant te zijn bij een bank – bijvoorbeeld bij AXA Bank - om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Bovendien, door totaalklant te zijn, heeft uw bank een beter zicht op uw actuele reële situatie, wat meestal in uw voordeel werkt.

3. Bewijs dat uw onderneming solide en toekomstgericht is

Deze vraag is vaak de moeilijkste om te beoordelen. Het belang van een goede bankrelatie en goede communicatie met de bankagent zijn hierin primordiaal. Het is belangrijk om de bank een goed zicht te geven op uw onderneming, haar werking en activiteiten. Wie? Wat? Waar? Hoe? 4 vragen die standaard gesteld zullen worden.

De sector waarin uw bedrijf zich bevindt, is een belangrijke pijler. Sommige sectoren zijn nu eenmaal booming andere krimpen. Sommige sectoren zijn meer vatbaar voor witwassen, andere minder. Sommige sectoren zijn beter voor het klimaat (Environmentally Sustainability Goals of ESG), andere slechter … .

Uw bankagent zal u daarom gerichte vragen stellen om de toekomstgerichtheid van uw onderneming correct in kaart te brengen.

De voorgeschiedenis van uw onderneming en de management skills van de zaakvoerders worden ook beoordeeld.

 • Is uw bedrijf een gevestigde waarde of bent u een starter?
 • Staat uw onderneming gevlagd op antiwitwaslijsten?
 • Is er een goede relatie met de bankagent …

Uiteraard wordt het project op zich ook beoordeeld. Typische vragen hier zijn:

 • Waarom wilt u dit project realiseren?
 • Wat zijn de verwachte meeropbrengsten van het project?
 • Ligt dit project binnen de activiteitensfeer van de onderneming?

De antwoorden op deze vragen zijn steeds bedrijfsgebonden en dus uniek. Ze dienen ervoor om zeker te zijn dat gelden naar een geloofwaardig project en dito onderneming gaan, waar de garanties tot terugbetaling aanwezig zijn.

Een goede relatie met uw bank(agent) is cruciaal voor een gunstige kredietbeslissing

Uw bankagent helpt u, al dan niet samen met uw boekhouder, om uw leningaanvraag voor te bereiden zodat ze alle kans van slagen heeft bij de kredietanalyse.

Veel AXA Bankagenten zijn gespecialiseerd in het professionele segment. Door hun persoonlijke en professionele aanpak zijn zij de aangewezen partners voor uw financieringsprojecten.

Gebaseerd op de analyse van de hierboven vermelde 3 stappen, zal er een beoordeling worden opgesteld. Valt de financiering te verantwoorden of niet? Op basis van deze beoordeling zal de bank indien nodig een kredietwaarborg vragen om eventuele onzekerheden in te dijken.

Let wel, kredietwaarborgen dienen uitsluitend om een positieve kredietbeoordeling te bevestigen, niet om de kredietwaardigheid van een bepaalde onderneming op te krikken.. De onderliggende analyse moet de facto positief zijn.

Kredietwaarborgen dienen uitsluitend om een positieve kredietbeoordeling te bevestigen, niet om de kredietwaardigheid van een bepaalde onderneming op te krikken.. De onderliggende analyse moet de facto positief zijn.

Een overzicht van de voornaamste kredietwaarborgen vindt u in deze blog.

Kom goed voorbereid naar uw kredietafspraak. Neem de juiste documenten mee om in één keer de kredietwaardigheid correct te beoordelen.

Hebt u een concreet project voor ogen en hebt u hiervoor een lening nodig?

Uw AXA Bankagent begeleidt u stap voor stap door de kredietaanvraag.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

CARO van Codabox: stuur kredietkaartafschriften automatisch door naar uw accountant

Hoe bezorgt u de afschriften van de kredietkaart van uw zaak aan uw accountant? Stuurt u ze nog altijd gewoon door? Dan hoeft u daar vanaf nu geen tijd meer in te steken, want met CARO van Codabox kunt u uw professionele kredietkaartafschriften vanaf nu automatisch laten doorsturen. Als uw accountant al met CodaBox werkt, kan CARO trouwens in één-twee-drie worden geactiveerd.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Contacteer uw bankagent